Drukuj

- jakie postępowanie jest prawidłowe, w momencie opłacania składki na Fundusz Pracy tylko przez jednego wspólnika spółki, wykazywanie w poz. 24 PIT-5L całej składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy, czy doliczanie do kosztów spółki w księdze przychodów i rozchodów, czy też składkę na Fundusz Pracy należy rozliczyć po zamknięciu księgi jako koszt uzyskania danego wspólnika, który ją opłacał.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lutego 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 9 lutego 2005r.) sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego ujęcia opłaconej przez jednego wspólnika spółki jawnej składki na Fundusz Pracy

postanawia

ocenić stanowisko Strony wyrażone w przedmiotowym wniosku jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny w sprawie:

Jest Pan wspólnikiem spółki jawnej działającej w … przy ul. …. Księgowość prowadzona jest na zasadach ogólnych . Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka stosuje metodę ewidencjonowania kosztów w okresie, w którym uzyskuje przychód związany z tym kosztem, co oznacza, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tak aby zaistniała współmierność kosztów z osiągniętymi przychodami.

Jeden ze wspólników opłaca składkę na Fundusz Pracy.

W związku z powyższym w złożonym wniosku zawarto pytanie:

  • jakie postępowanie jest prawidłowe, w momencie opłacania składki na Fundusz Pracy tylko przez jednego wspólnika spółki, wykazywanie w poz. 24 PIT-5L całej składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy, czy doliczanie do kosztów spółki w księdze przychodów i rozchodów, czy też składkę na Fundusz Pracy należy rozliczyć po zamknięciu księgi jako koszt uzyskania danego wspólnika, który ją opłacał....

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zdaniem Pana w wyżej opisanej sytuacji prawidłowe jest rozliczanie składki na Fundusz Pracy po zamknięciu księgi jako koszt uzyskania danego wspólnika, który ją opłacał..

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 37 do kosztów nie zalicza się składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i inne celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw- od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowią jednak koszt uzyskania przychodu podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. Jednym z takich funduszy jest Fundusz Pracy, o którym stanowi się w ustawie z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz.56 ).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Wobec powyższego należy uznać, iż dokonywane przez wspólników wpłaty na Fundusz Pracy stanowią składnik kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej i winny być zaewidencjonowane w prowadzonej przez spółkę dla potrzeb podatku dochodowego podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Pomimo, iż wspólnicy spółki jawnej traktowani są jako osobni przedsiębiorcy, to jednak, jako spółka jawna są obowiązani prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (lub straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. W księdze wykazuje się przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód całej spółki osobowej łącznie. Nie ma jednak podstaw prawnych, aby zapisami obejmować wyłącznie te zdarzenia, które rodzą skutki podatkowe u wszystkich wspólników.

Jeżeli poniesiony wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu tylko w stosunku do jednego ze wspólników, należy zastosować do tego wydatku zasadę wyrażoną w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy, a następnie zaewidencjonować go w księdze. Wpisanie takiego wydatku do księgi nie oznacza, że przy ustalaniu dochodu będzie on stanowił koszt uzyskania wszystkich wspólników. Nadal pozostanie on kosztem uzyskania przychodu jednego ze wspólników.

Zatem, w ocenie organu podatkowego, opłaconą przez jednego ze wspólników składkę na Fundusz Pracy należy zewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, natomiast przy ustalaniu dochodu do opodatkowania składkę tę należy rozliczyć jako koszt danego wspólnika, który ją opłacał.

Odpowiedzi udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia 8 lutego 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 9 lutego 2005r.) i stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do treści art. 14 § 1 ustawy- Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta.

Zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.

Podobne interpretacje: