Drukuj

Czy są kosztem uzyskania przychodu odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego przeznaczonego na cele najmu?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 21.04.2005 r. i uzupełnione pismami z dnia 05.05.2005 r. i 17.05.2005 r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek bankowych od kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego przeznaczonego na cele najmu - za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21.04.2005 r. w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) złożyła Pani wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny.

W roku 2004 rozliczała się Pani na zasadach ogólnych z najmu lokali mieszkalnych powstałych w wybudowanym samodzielnie domu jednorodzinnym. Przekazanie najemcom lokali dokonane zostało w 2003 r. Na budowę przedmiotowego domu został zaciągnięty kredyt, od którego odsetki chciałaby Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z najmu.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego - zdaniem Pani stosownie do art. 22g pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu prawnego na rok 2004 istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tych odsetek bankowych od kredytu, które zostały opłacone po przekazaniu lokali do użytkowania.

Wniosek zawierał braki formalne - stąd Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie pismem z dnia 02.05.2005 r. wezwał stronę do ich uzupełnienia, a w szczególności:

  1. czy dom jednorodzinny, który stanowi przedmiot najmu, jest środkiem trwałym figurującym w ewidencji środków trwałych,
  2. określenia daty, od której odsetki od kredytu miałyby stanowić3. koszt uzyskania przychodu,
  3. określenia w sposób jednoznaczny, czy chodzi Pani o wartość5. początkową środka trwałego (domu jednorodzinnego), o którym mowa w art. 22g, ust. 4, czy o koszty uzyskania przychodów stosownie do art. 22 ustawy o podatku dochodowym
  4. czy przedmiotowy dom jednorodzinny wynajmowany jest w całości najemcom.

Wniosek uzupełniono w terminie ustawowym w dniu 05.02.2005 r., w którym informuje Pani, że:

  • przedmiotowy dom jednorodzinny nie jest środkiem trwałym i nie figuruje w ewidencji środków trwałych, a tym samym nie ustalono jego wartości początkowej,
  • jako koszty uzyskania przychodu miałyby zostać - uznane odsetki od kredytu naliczone przez bank od stycznia 2004 r.,
  • przedmiotowy dom jednorodzinny w całości jest wynajmowany najemcom,
  • przekazanie lokali najemcom nastąpiło w roku 2003.

Ponieważ złożone do wniosku uzupełnione zawierało nadal braki formalne, dlatego też naczelnik tut. urzędu skarbowego wezwał w dniu 10.05.2005 r. ponownie Stronę do ich uzupełnienia, w szczególności:

Czy w związku z tym, że przedmiotowy dom jednorodzinny nie został ujęty w ewidencji środków trwałych Pani zdaniem ma zastosowanie art. 22g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis został powołany we wniosku z dnia 21.04.2005 r. oraz wskazanie na jakie cele został udzielony kredyt, tzn. zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, czy też na inne cele - wskazać jakie.

W dniu 17.05.2005 r. udzieliła Pani odpowiedzi na wezwanie informując, że:zasadniczym i jedynym celem ubiegania się o przedmiotowy kredyt było uzyskanie środków finansowych na wybudowanie domu mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością wynajmu znajdujących się w nim lokali mieszkalnych.

Jednocześnie podtrzymuje Pani swoje zapytanie czy wobec sytuacji nie ustanowienia tego domu jako środek trwały, ma Pani prawo do uznania (naliczonych po przekazaniu do użytkowania) odsetek od zaciągniętego kredytu jako kosztu uzyskania przychodu.

W Pani ocenie - jako koszty uzyskania przychodu miałyby zostać uznane odsetki od kredytu naliczone przez bank od stycznia 2004 roku.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, co następuje:

W świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem wymienionych w art. 23 tej ustawy. Użyty zwrot „w celu osiągnięcia przychodów” oznacza, że musi istnieć ścisły i bezpośredni związek między ich poniesieniem, a powstaniem lub zwiększeniem przychodu.W przypadku osiągania przychodów z najmu budynku mieszkalnego bezspornym jest, że kosztami są udokumentowane odpowiednio kwoty wydatkowane przez wynajmującego w związku z utrzymaniem przedmiotu najmu.

Natomiast w momencie zaciągnięcia kredytu na budowę domu jednorodzinnego - nie jest on przypisany do konkretnego źródła przychodu (może on służyć i własnym celom mieszkaniowym i być wynajmowanym) - stąd zaciągnięty kredyt stanowi własny kapitał włożony w źródło przychodu, a zatem odsetki od tego kredytu - zgodnie z zapisem art. 23 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał, że stanowisko wnioskodawcy w przedstawionej kwestii jest nieprawidłowe i postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.

Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zażalenie zgodnie z zapisem art. 222 wyżej cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Strona wnosząca zażalenie - stosownie do zapisu art. 169 § 2 Ordynacji podatkowej winna uiścić z góry opłatę skarbową w kwocie 5 zł na zażalenie oraz 0,50 zł od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: