Drukuj

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie amortyzacji zakupionej na potrzeby firmy nowobudowanej stacji paliw - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że:

Wszystkie składniki majątkowe używane w działalności gospodarczej o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości powyżej 3.500,00 zł. są środkami trwałymi, które należy wpisać do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu oddania ich do użytkowania (art. 22a-22o ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. Dz. U. Nr 14 z 2000 roku, poz. 176 ze zm.). Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania przedmiotu majątkowe (urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne przedmioty) również budynki, budowle, lokale będące odrębną własnością. Określenie „kompletne i zdatne do użytku” jest podstawowym warunkiem dopuszczającym rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego. Warunek ten jest często pomijany przez podatnika, który rozpoczyna amortyzację kupionego, wykonanego lub wniesionego aportem niekompletnego środka trwałego. Wynika z tego, że nie podlegają amortyzacji zakupione inwestycje w trakcie realizacji - np. nabyte obiekty w trakcie budowy.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 14.04.2002 r. spółka, w której jest Pani udziałowcem, zakupiła grunt w M. ul. K. wraz z prowadzoną budową budynku pod stację paliw. W dniu 23.04.2002 r. spisano akt notarialny zakupu tej nieruchomości. W dniu 29.05.2002 r. wydane zostało przez wójta gminy w M. pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku stacji paliw, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem i budowę przykanalika kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem. Ww. inwestycja do dnia dzisiejszego nie została zgłoszona do odbioru i przekazana do eksploatacji.

Zdaniem tutejszego Urzędu spółka nie dokonała zakupu zorganizowanego przedsiębiorstwa, gdyż w dniu nabycia budynek stacji paliw nie nadawał się do eksploatacji - tj. nie posiadał niezbędnego wyposażenia (m.in. niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych) - o czym świadczy brak odbioru technicznego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112 z 1999 roku, poz. 1317 ze zm.) o zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju środków trwałych decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku np. wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się również tzw. „obiekty pomocnicze” obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w przedstawionej sprawie począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zakończą się roboty budowlane, a ww. kompletna stacja paliw z urządzeniami towarzyszącymi zostanie oddana do użytkowania. W tym samym miesiącu inwestycję należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i od następnego miesiąca stosować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Podobne interpretacje: