Drukuj

Jaka jest stawka amortyzacyjna dla zakupionych przez podatnika środków trwałych, których wartość przekracza 3.500 zł – kamery i aparatu fotograficznego?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14A par.1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. Z 2005r.Nr 8, poz.60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 16 maja 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie klasyfikacji środków trwałych i stosowania stawek amortyzacyjnych

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na „filmowaniu” i fotografowaniu. Dla celów prowadzonej działalności zakupił kamerę i aparat cyfrowy. Ponieważ cena jednostkowa dokonanych zakupów przekracza 3.500,-zł, zakwalifikował je do środków trwałych.

Zdaniem Podatnika, zakupione środki trwałe zgodnie z przepisami art. 22I ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn.zmianami) należy zakwalifikować do rodzaju 537 KŚT - kamera i rodzaju 800 KŚT - aparat fotograficzny oraz amortyzować je wg stawek 14 i 20%.

Ocena prawna stanu faktycznego.

Jak wynika z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U.Nr 112, poz.1317 z późn.zm.), zarówno aparat cyfrowy jak i kamerę zalicza się do grupy 6 KŚT, podgrupy 62, rodzaju 622 - symbol PKWiU 32.30.33. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 42, poz.264 z późn.zm.), pod symbolem 32.30.33 zostały ujęte kamera i aparat cyfrowy.

Stosownie do treści art.22h ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 roku Nr 14 poz.176 z późn.zm.) podatnicy (...) dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art.22i - 22k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji.

Zgodnie z treścią art.22i ust.1 ustawy o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art.22-22ł dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art.22h ust.1 pkt.1.

Jak wynika z treści art. 22I ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (...) poddanych szybkiemu postępowaniu technicznemu - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Przez maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

W myśl art.22k ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początjkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji (...) w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust.2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych - od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art.22i ust.1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i.

Zgodnie z treścią art.22 k ust.2 cyt.ustawy o podatku dochodowym, w przypadku używania środków trwałych, określonych w ust.1, w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższać przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczeń odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust.1.

Reasumując, zakupioną kamerę i aparat cyfrowy należy zakwalifikować do 6 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, dla których ustawodawca w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych przewidział 10% stawkę amortyzacyjną. Biorąc zaś pod uwagę wyżej określone zasady podwyższania stawek amortyzacyjnych - nie jest wykluczone zastosowanie przez podatnika 20 lub 30% stawki rocznej.

Podobne interpretacje: