Drukuj

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaż obuwia, zakład fryzjersko-kosmetyczny oraz handlu art. chemicznymi można dokonać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przeksięgowania na podstawie dowodów wewnętrznych wydatków poniesionych na zakup środków czystości i innych artykułów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wpisanych w pozycjach „zakup towarów handlowych” ze sklepu chemicznego (ze znakiem minus) na potrzeby np. zakładu fryzjerskiego pod pozycję „pozostałe wydatki” (ze znakiem plus), oraz czy opisane wyżej operacje mają wpływ na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 24a ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek pana Andrzeja L. z dnia 25.08.2005 r., złożony do tut. organu podatkowego w dniu 29.08.2005 r., uzupełniony pismem z dnia 5.09.2005 r., o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

W dniu 29.08.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pisemny wniosek pana Andrzeja L., uzupełniony pismem z dnia 5.09.2005 r., o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca pyta, czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaż obuwia, zakład fryzjersko-kosmetyczny oraz handlu art. chemicznymi może dokonać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przeksięgowania na podstawie dowodów wewnętrznych wydatków poniesionych na zakup środków czystości i innych artykułów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wpisanych w pozycjach „zakup towarów handlowych” ze sklepu chemicznego (ze znakiem minus) na potrzeby np. zakładu fryzjerskiego pod pozycję „pozostałe wydatki” (ze znakiem plus), oraz czy opisane wyżej operacje mają wpływ na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaż obuwia, zakład fryzjersko-kosmetyczny. W miesiącu czerwcu 2005 r. zakres wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej poszerzono o sprzedaż detaliczną – sklep z artykułami chemicznymi. Wykonywana przez podatnika działalność opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki liniowej, z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zdaniem wnioskodawcy operacje polegające na przeksięgowaniu na podstawie dowodów wewnętrznych wydatków poniesionych na zakup środków czystości i innych artykułów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wpisanych do p.k.p. i r. w poz. „zakup towarów handlowych”, a przekazanych na potrzeby np. zakładu fryzjerskiego pod poz. „pozostałe wydatki” nie mają wpływu na podatek dochodowy.

Po wnikliwej analizie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej i prowadzący księgę przychodów i rozchodów koszty uzyskania przychodów ewidencjonują w tej księdze.

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Przepis § 9 ust. 4 rozporządzenia stanowi, iż w przypadku dokonywania przesunięć (przerzutów) towarów handlowych oraz materiałów podstawowych między zakładami należącymi do tego samego podatnika, podatnik dokumentuje te zdarzenia dowodami wewnętrznymi, zwanymi dalej „dowodami przesunięć”. Dowody te sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowywany jest w zakładzie, z którego dokonano przesunięcia towaru lub materiału, a drugi - w zakładzie, w którym przyjęto te towary lub materiały. W myśl § 9 ust. 5 rozporządzenia, dowody przesunięć powinny zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę dokonania przesunięcia, nazwę towarów lub materiałów oraz ich ilość i wartość obliczoną według cen zakupu. Jeżeli podatnik prowadzi jedną księgę dla przedsiębiorstwa wielozakładowego, a zakupione towary przekazuje tylko do jednego zakładu (oddziału), nie ma obowiązku sporządzania dowodu przesunięć, pod warunkiem że na dowodzie zakupu poda nazwę zakładu, do którego przekazał te towary.

Podatnik nabywając towary handlowe ewidencjonuje je w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów „zakup towarów handlowych”. Przekazanie przez podatnika części zakupionych towarów handlowych, uprzednio zaewidencjonowanych w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako zakup towarów handlowych na potrzeby własnej firmy nie powoduje, że wydatek poniesiony w związku z ich zakupem traci związek z osiąganym przez podatnika przychodem. Wydatek ten nadal stanowi koszt uzyskania przychodów. Ponieważ jednak w wyniku przekazania zakupionych artykułów na potrzeby firmy tracą one charakter towarów handlowych, w dniu przekazania towaru podatnik powinien wystornować ich wartość z kolumny 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj. „zakup towarów handlowych”. Wartość tych towarów winna być natomiast wpisana w kolumnie 14 księgi „pozostałe wydatki”. Operację powyższą należy jednak udokumentować dowodem wewnętrznym sporządzonym wg zasad określonych przepisem § 9 ust. 4 i ust. 5 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zasadne jest stanowisko podatnika, iż opisane wyżej operacje księgowe pozostają bez wpływu na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: