Drukuj

W jakim momencie podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne naliczane za pracowników?

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy.Stosownie do art. 22 ust. 4 w/w ustawy koszty są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione .Można zatem składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia. Można również w/w składki zarachować w koszty w miesiącu ich naliczenia, mimo iż nie zostały one jeszcze poniesione, pod warunkiem jednak, że taka zasada uwzględniania kosztów będzie stosowana konsekwentnie, a w każdym roku podatkowym księgi będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów odnoszących się tylko do danego roku (art.22 ust.6 w/ w ustawy).

Podobne interpretacje: