Drukuj

dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup paliwa bezpośrednio do zbiorników paliwa umieszczonych w miejscu prowadzenia działalności, udokumentowanych fakturą niezawierającą numerów rejestracyjnych samochodów tankujących z tych zbiorników

Działając na podstawie:

  • art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),
  • § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.),
  • § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawiezwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2005 r., który wpłynął do tut. organu dnia 18.11.2005 r., uzupełnionego 9.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na zakup paliwa bezpośrednio do zbiorników paliwa umieszczonych w miejscu prowadzenia działalności, udokumentowanych fakturą niezawierającą numerów rejestracyjnych samochodów tankujących z tych zbiorników, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać, że stanowisko podatnika jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

W dniu 18.11.2005 r. wpłynął do tut. organu pani wniosek (następnie uzupełniony w dniu 9.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczący interpretacji przepisów cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z regulacją dotyczącą faktur, zasadami ich wystawiania oraz danych, które powinny zawierać o których mowa w ww. rozporządzeniu z 2005 r. Zgodnie z opisem stanu faktycznego zawartym we wniosku prowadzi pani działalność gospodarczą w przedmiocie towarowego transportu drogowego. W miejscu prowadzenia działalności posiada pani zbiorniki, do których nabywane jest paliwo, a następnie rozdysponowywane do poszczególnych samochodów ciężarowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Dostawa paliwa realizowana jest przez dostawcę cysterną,a zakup udokumentowany jest fakturą, która nie posiada numerów rejestracyjnych samochodów korzystających z tego paliwa. Złożony wniosek zawiera zapytanie czy koszt zakupu paliwa udokumentowany fakturą bez wpisanego na niej numeru rejestracyjnego samochodu będzie stanowił koszt uzyskania przychodu. Zdaniem pani koszt takiego zakupu paliwa jest kosztem uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, rozpatrując powyższy wniosek, stwierdza, że zgodnie z art. 22 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Podstawę uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu oraz ujęcia go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów stanowi dowód poniesienia wydatku, który musi spełniać wymogi określone przepisami ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepis § 12 ust. 3 pkt 1 tegoż rozporządzenia stanowi, że podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury VAT, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach. Warunki te zawarto w cyt. wyżej rozporządzeniu w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przepis § 9 ust. 5 tego rozporządzenia, określa, że faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. Cytowany powyżej przepis, nie będzie jednak miał zastosowania w opisanej przez panią sytuacji, gdyż nakłada obowiązek wskazywania na fakturach numerów rejestracyjnych samochodów (pojazdów) jedynie w przypadku sprzedaży paliwa bezpośrednio wlewanego do baku pojazdu wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

Podobne interpretacje: