Drukuj

Sposób ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupionych części służących do naprawy samochodu osobowego stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sprządzenia spisu z natury w tym zakresie.

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupionych części służących do naprawy samochodu stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sporządzenia spisu z natury. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik zajmuje się zakupem samochodów z terenu innych państw członkowskich Unii Europejskiej, tj. Niemiec i sprzedażą ich na terenie Polski. Zdarza się również, że samochód wymaga naprawy i kupowane są do niego części samochodowe.

Wyrażając własne stanowisko w sprawie Wnoszący zapytanie uważa, iż prawidłowym jest ujęcie zakupionych części do naprawy samochodu w celu dalszej odsprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 14 księgi jako pozostałe wydatki. Natomiast wycena spisu z natury towarów handlowych winna być sporządzona w cenach zakupu bez uwzględniania wartości części samochodowych

Odnosząc sie od przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pragnie wskazać, iż przedmiotem prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej jest sprzedaż samochodów osobowych, a zatem towarem handlowym jest samochód osobowy sprowadzony z zagranicy, który podlega ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 "zakup towarów i handlowych i materiałów wg cen zakupu".

W myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami), określenie "towary" oznacza towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że: towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nie przerobionym. Natomiast zgodnie z § 3 pkt 2 tego rozporządzenia przez cenę zakupu, według której ewidencjonuje sie zakup towarów handlowych, rozumie się cenę jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, opusty i inne podobne obniżenia. Należy podkreślić, że cena zakupu ustalana jest w celu określenia wartości danego towaru ujmowanej w kosztach uzyskania przychodów.

Zanim jednak niektóre samochody staną sie w pełni towarami handlowymi, wymagają przygotowania do sprzedaży poprzez ich naprawę. Podmiot gospodarczy dokonujący naprawy sprowadzonych samochodów nie dokonuje przetworzenia towaru handlowego (samochodu) sprowadzonego z zagranicy. Prace naprawcze nie zmieniają istotnych cech i właściwości pojazdu, lecz przywracają jego wartość użytkowąi przystosowują do wprowadzenia do obrotu. Zatem wartość zakupu części samochodowych, które są wykorzystywane do napraw samochodów stanowiących towary handlowe, staje się elementem ceny zakupu, gdyż bezpośrednio wpływają one na wartość danego pojazdu. Za takim stanowiskiem przemawia szczególnie okoliczność, że do każdego samochodu wymagającego naprawy nabywane są konkretne części wmontowywane do tego samochodu. Sprzedaż samych części nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle powyższego należy uznać, że zakup części samochodowych wykorzystywanych do napraw samochodów osobowych będących towarami handlowym należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 "zakup towarów handlowych i materiałów we cen zakupu" a nie w kolumnie 14 "pozostałe wydatki".

W przypadku sporządzania spisu z natury podatnik jest obowiązany, zgodniez § 29 ust.1 powołanego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wycenić materiały i towary handlowe objęte tym spisem według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Skoro zatem części samochodowe, jak przedstawiono wyżej, stanowią element ceny zakupu, to wartość ta musi być uwzględniona w wartości spisu z natury.

W związku z powyższym stwierdza się, że wskazany we wniosku sposób ewidencjonowania w księdze zakupu części do samochodu jak sposób wyceny spisu z natury uznaje się za nieprawidłowy.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Podobne interpretacje: