Drukuj

Podatnik pyta czy prawidłowo księguje operacje związane ze sprzedażą premiową.

POSTANOWIENIENa podstawie: art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2007r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych za nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 08.02.2007r. do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaży premiowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą między innymi w zakresie prowadzenia stacji paliw oraz usług gastronomicznych. Na stacji paliw w celu osiągnięcia zwiększenia sprzedaży paliwa, przy zakupie określonej jego ilości spółka stosuje:

 • upusty cenowe (rabat) lub
 • kierowca dostaje talon na posiłek do zrealizowania w prowadzonym przez spółkę przy stacji paliw barze o wartości równej rabatowi cenowemu.

Wartość wydanego talonu dla kierowcy na posiłek jest wprowadzana do kasy fiskalnej baru, co zwiększa dodatkowo sprzedaż w barze. Jednocześnie wystawiana jest faktura VAT na wydany posiłek, która w wartości brutto księgowana jest w koszty uzyskania przychodu spółki.

Przedstawiając własne stanowisko stwierdza Pan, że w Jego ocenie, powyższa transakcja polegająca na wydaniu nagrody w postaci talonu na posiłek stanowi zachętę dla kierowców do kupowania paliwa na stacji spółki, co wpływa na zwiększenie przychodu firmy, w związku z czym postępowanie spółki jest prawidłowe.

Wypełniając dyspozycje art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) uznaję Pana stanowisko, zawarte w złożonym wniosku w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, za nieprawidłowe.

Opisana przez Pana sytuacja, w której klient kupując określony towar lub korzystając z pewnej usługi uzyskuje dodatkowo określony gratis (upominek, gadżet lub wykonanie dodatkowej usługi) za dokonanie zakupów, świadczy o dokonaniu tzw. sprzedaży premiowej.

Daną czynność można uznać za sprzedaż premiową jeżeli:

 • dochodzi do wydania nagrody z racji nabycia towaru lub usługi,
 • nagroda przyznawana jest każdemu nabywcy, który spełnia określone przez sprzedającego warunki zakupu,
 • nagroda nie zostaje przyznana w pieniądzach ani towarach lub usługach, które sprzedano nabywcy.

Realizowana przez firmę sprzedaż premiowa polegająca na sprzedaży podstawowego towaru z dołączoną nieodpłatnie usługą gastronomiczną zachęca do dokonania zakupu określonego towaru w Waszej firmie. Jest ona publicznym przyrzeczeniem, że za spełnienie określonych warunków zostanie przyznana nagroda - premia.

Przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie zawierają ścisłego katalogu wydatków, które są traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Według generalnej klauzuli zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wydatek poniesiony przez podatnika stanowi koszt uzyskania przychodu jeżeli:

 • poniesione są w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, co oznacza, że za koszt uzyskania przychodu może być uznany tylko ten wydatek, który pozostaje w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym lub gospodarczym ze źródłem przychodu,
 • nie został wymieniony przez ustawodawcę w art. 23 wyżej cytowanej ustawy.

Aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów musi być rzeczywiście poniesiony przez podatnika, musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów, może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów lub służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu.

Wydatki związane z organizacją sprzedaży premiowej oraz nabyciem lub wytworzeniem towaru lub usługi będących przedmiotem sprzedaży premiowej mają wpływ na uatrakcyjnienie sprzedaży, a tym samym pozyskanie klienta i uzyskanie przychodu, w związku z tym, jako pozostające w bezpośrednim związku z przychodem ze sprzedaży, stanowią w całości koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym wydatki poniesione przez spółkę na wykonanie usługi gastronomicznej (sporządzenie posiłku), która jest nagrodą przy sprzedaży premiowej, będą stanowić koszty uzyskania przychodu spółki, natomiast wartość wystawionej faktury VAT na wydany w ramach sprzedaży premiowej posiłek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, ponieważ doszłoby do powtórnego zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków, które już wcześniej obciążyły te koszty.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W związku z prowadzoną sprzedażą premiową sprzedawca otrzymuje jedynie cenę sprzedaży dobra podstawowego, natomiast nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wydaną nagrodę.

Prowadzona sprzedaż premiowa w spółce wiąże się z bezpłatnym świadczeniem usługi gastronomicznej dla każdego kupującego, który spełnia określone warunki. Nagroda taka jest wyróżnieniem klienta, nie ma więc bezpośredniego powiązania z umówioną i zapłaconą ceną zakupionego towaru. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartości wydawanych nagród z tytułu sprzedaży premiowej nie zaliczają do przychodów z działalności gospodarczej, w związku z czym wartość przekazanego przy sprzedaży premiowej talonu dla kierowcy na posiłek do zrealizowania w prowadzonym przez spółkę barze, nie stanowi w świetle art. 14 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu z działalności gospodarczej.

Reasumując w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży premiowej organizowanej przez spółkę:

 • wydatki poniesione na wykonanie usługi gastronomicznej (sporządzenie posiłku) będącej nagrodą przy sprzedaży premiowej stanowią koszty uzyskania przychodu spółki,
 • wartość wystawionej faktury VAT na wydany w ramach sprzedaży premiowej posiłek nie jest kosztem uzyskania przychodu,
 • wartość wydanego przy sprzedaży premiowej talonu dla kierowcy na posiłek do zrealizowania w prowadzonym przez spółkę barze, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia Zgodnie z przepisami art. 14b § 1 i § 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja ta, nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

Podobne interpretacje: