Drukuj

Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może dokonać jednorazowago odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego kotła?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 06.02.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 06.02.2007 roku podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik od 1991 r. jest wspólnikiem spółki (obecnie) jawnej. Od dnia 01.03.2006 r. podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na własne nazwisko, ponieważ spółka w związku z przejściem jednego wspólnika na emeryturę, po stopniowym wyprzedaniu towarów zostanie rozwiązana. Obie firmy wykonują działalność gospodarczą w zakresie handlu i prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatnik z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się według podatku liniowego 19%. Małżonka Pana podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej. W styczniu 2007 r. podatnik zakupił na fakturę VAT kocioł c.o. za kwotę 6.803,28zł, który został zamontowany w kotłowni i oddany do użytku w styczniu 2007 r.

W złożonym wniosku podatnik zadał pytanie czy zgodnie z art. 22k ust. 7 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego kotła.

Podatnik uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym spełnia warunki określone w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest małym podatnikiem a zakupiony kocioł należy do 3 grupy KŚT. Odnośnie ograniczenia określonego w art. 22k ust. 11 w/w ustaw podatnik uważa, że dotyczy ono osób rozpoczynających działalność gospodarczą po 01.01.2007 r.

Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. dodanego od 1 stycznia 2007r. przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W myśl art. 22k ust. 8 w/w ustawy podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

Natomiast zgodnie z zapisem ust. 9 art. 22k ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7 nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art.22f ust.3.

Ustawodawca przewidział ograniczenie dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych w art. 22k ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w myśl, którego przepis ust. 7 tegoż artykułu nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Zapis art. 22k ust. 7 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r., zatem ograniczenie określone w ust. 11 art. 22k dotyczy osób rozpoczynających działalność gospodarczą po dniu 1 stycznia 2007r.

Prawo dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych przysługuje w myśl art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. także małym podatnikom. Definicję małego podatnika ustawodawca zawarł w art. 5a ust.1 pkt 20 w/w ustawy w myśl, którego małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000zł.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym, jeśli w działalności gospodarczej prowadzonej od 1 marca 2006r. na własne nazwisko podatnik spełnia kryteria małego podatnika, będzie przysługiwać mu prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego, w tym przypadku kotła c.o. zaliczanego do 3 grupy Klasyfikacji – zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r..

Nadmienić należy, iż zgodnie z art. 22k ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. pomoc, o której mowa w art. 22k ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielona w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: