Drukuj

Czy są kosztem uzyskania przychodów wierzytelności Podatnika wobec sp. z o.o. w stosunku do której 13 maja 2004 r. ogłoszono upadłość z likwidacją majątku? Podatnik wystawił w lutym i kwietniu 2004 r. na rzecz sp. z o.o. dwie faktury, które zaliczył do przychodów: fakturę wystawioną w lutym 2004 r. - do przychodów w 2003 r., wystawioną w kwietniu 2004 r. - do przychodów w 2004 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 22.02.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 01.03.2006.) oraz uzupełnionym o znaki opłaty skarbowej piśmie tej samej treści z dnia 21.02.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 03.03.2006.)

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zgodnie z umową zawartą z KBP Sp. z o.o. - Podatnik miał zapewnić obsługę i zarząd budową w Warszawie w zamian za wynagrodzenie. Na tej podstawie Podatnik wystawił w lutym i kwietniu 2004 r. na rzecz kontrahenta dwie faktury, które zaliczone zostały do przychodów należnych Spółki w ten sposób, że faktura wystawiona w lutym 2004 r. zaliczona została do przychodów należnych w 2003 r., a faktura wystawiona w kwietniu 2004 r. zaliczona została do przychodów należnych w 2004 r.

W dniu 13 maja 2004 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości KBP Sp. z o.o. Należności Podatnika wynikające z powołanych wyżej faktur objęto zgłoszeniem wierzytelności do masy upadłości.

W 2004 r. Spółka zaktualizowała wartość obu należności przez dokonanie odpisu aktualizującego o wartość 70% należności objętych obiema fakturami. W 2005 r. Spółka dokonała odpisu aktualizacyjnego na pozostałą część należności o wartości 30% należności. Obie wierzytelności nie posiadały zabezpieczenia i nie były objęte gwarancją. Odpisy aktualizacyjne nie zostały zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów za poprzednie lata obrachunkowe, ponieważ Spółka liczyła na uzyskanie zaspokojenia swoich wierzytelności. Zgodnie z informacją uzyskaną od syndyka masy upadłości, mało prawdopodobne jest całkowite odzyskanie wierzytelności Spółki, a przewidywany termin zakończenia postępowania upadłościowego to koniec 2007 r.

Na tle powyższego stanu faktycznego Spółka prosi o wydanie wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej kwestii, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności przysługujące Podatnikowi wobec KBP Sp. z o.o., w stosunku do której została ogłoszona upadłość z likwidacją majątku?

Zdaniem Podatnika, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a, art. 16 ust. 2a pkt 1a oraz art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów należności wynikające z wyżej opisanych faktur z uwagi na:

- należności objęte fakturami w całości zaliczono do przychodów należnych,

- dokonano odpisów aktualizujących od całości należności wobec kontrahenta,

- nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona w sposób zgodny z treścią art. 16 ust. 2a pkt 1a ustawy, tj. w dniu 13 maja 2004 r. Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, co następuje:

Odpisy aktualizujące wartość należności co do zasady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Zgodnie z art. 35b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego, w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym.

Powyższe oznacza, że odpisy aktualizacyjne tworzy się w sytuacjach, gdy zachodzi obawa, że należność nie zostanie uregulowana przez dłużnika.

Jeżeli więc Podatnik dokonał odpisów aktualizacyjnych wartość należności zgodnie z ww. przepisem art. 35b ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. na podstawie dokumentów lub oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika stwierdził, że istnieje obawa, iż należność nie zostanie uregulowana - dokonane odpisy aktualizujące stanowią na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów po spełnieniu dwóch warunków:

1) należność uprzednio została zaliczona do przychodów należnych,

2) nieściągalność należności została uprawdopodobniona na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

Zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

a) dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo

b) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (...).

W przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym należności przysługujące od dłużnika zostały zaliczone do przychodów należnych Spółki. W dniu 13 maja 2004 r. została ogłoszona upadłość dłużnika obejmująca likwidację majątku. Nieściągalność należności została zatem uprawdopodobniona w sposób wymagany przepisem art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. a. Oba wyżej omówione warunki zaliczenia odpisów aktualizacyjnych do kosztów uzyskania przychodów zostały więc spełnione.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpisy aktualizacyjne wartość należności, przysługującej od KBP Sp. z o.o. w upadłości, stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że przedmiotowe odpisy aktualizacyjne zostały utworzone zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Odpis aktualizacyjny został przez Podatnika zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r. Jak wynika ze stanu faktycznego kryteria formalne wynikające z art. 12 ust. 3 i art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - związane z uprawdopodobnieniem nieściągalnych wierzytelności zostały spełnione już w 2004 r. Jednakże Podatnik oceniając indywidualnie wszystkie znane mu okoliczności sprawy - nie zaliczył w 2004 r. odpisu aktualizacyjnego do kosztów uzyskania przychodów uważając, że skuteczniej i szybciej odzyska swoje wierzytelności z majątku masy upadłości dłużnika. Biorąc pod uwagę treść art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przy wymienianiu katalogu przyczyn uprawdopodobniających nieściągalność wierzytelności posługuje się pojęciem "w szczególności" (co świadczy o otwartym katalogu tych przyczyn, a więc nieograniczonym tylko do wymienionego) - należy uznać, że podatnicy mają możliwość samodzielnego modyfikowania i uzasadniania tych przyczyn w zależności od okoliczności i pełni posiadanej wiedzy, o ile logicznie świadczyć one mogą o uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności.

Spółka uznała, że zasadne i przekonujące przyczyny do wystąpienia uprawdopodobnienia nieściągalności nastąpiły dopiero w 2005 r. i w tym roku dokonała odpisów aktualizacyjnych w aspekcie podatkowym. Skoro w tym roku Podatnik uznał za udowodnione wystąpienie przyczyn uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności i dokonał pełnej aktualizacji odpisów zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów, to w świetle art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zgadza się z poglądem Podatnika, że powinny to być odpisy aktualizacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów 2005 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez Pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nadmienia, że nie poddano ocenie prawidłowości dokonania aktualizacji wartości należności w trybie art. 35b ustawy o rachunkowości. Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy nie jest bowiem upoważniony do dokonywania interpretacji przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 i art. 239 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł oraz 0,50 zł od każdego załącznika (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.)

Podobne interpretacje: