Drukuj

Jak należy zakwalifikować wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz koszty uporządkowania terenu i rozbiórki budynków dot. inwestycji długoterminowych wyłączonych z użytkowania.

Spółka z o.o. wystąpiła do tut. Urzędu z pisemnym wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatku dochodowego od osób prawnych.Spółka przedstawiając stan faktyczny wyjaśnia, że w 1998r nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntów, na których usytuowane były budynki przemysłowe i przyjęła je do eksploatacji wprowadzając do ewidencji środków trwałych. W 2005r nieruchomości zostały przekwalifikowane ze środków trwałych na inwestycje długoterminowe, ponieważ zostały wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan obiektów i zagrożenie zawaleniem.W/w obiekty firma postanowiła sprzedać z uwagi na zbyt wysokie koszty remontu.Ponadto z opisanego stanu faktycznego wynika, że koszty utrzymania posiadanych nieruchomości tj. opłata za wieczyste użytkowanie oraz podatek od nieruchomości w wysokości określonej w decyzji lub deklaracji podatkowej firma zalicza do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich naliczenia.Zdaniem podatnika nie ma znaczenia fakt, czy koszty te zostały faktycznie zapłacone, czy nie. Natomiast koszty związane z rozbiórką i uporządkowaniem terenu firma kwalifikuje jako nakłady inwestycyjne w nieruchomości zgodnie z art.16 g pkt 1 ust.13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są to koszty poniesione w celu uzyskania większych przychodów ze sprzedaży nieruchomości. W związku z tym Jednostka prosi o potwierdzenie słuszności przedstawionego stanowiska.

Zgodnie z treścią art.15 ust.1 ustawy z dn.15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54, poz.654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art.16 ust.1. Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wydatków , pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.Natomiast w świetle art.15 ust.4 powołanej wyżej ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj, są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe, w tym przypadku są one potrącane w roku w którym zostały poniesione.Zgodnie z cytowanym przepisem koszty podatkowe dotyczące przychodów danego roku podatkowego powinny być rozliczane w roku podatkowym, w którym osiągnięto przychód związany z ich poniesieniem. Jedynie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, których nie można przyporządkować do konkretnego przychodu, zgodnie z regulacją art.15 ust.4 mogą być rozpoznane dla celów podatkowych, w momencie poniesienia.
Wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste oraz wszelkie koszty związane z utrzymaniem obiektów przeznaczonych do sprzedaży tj. koszty rozbiórki budynków i uporządkowania terenu stanowią wydatki pośrednie gdyż ich charakter nie znajduje odzwierciedlenia w danym przychodzie ,dotyczą one całokształtu działalności spółki i są poniesione w celu zachowania źródła przychodów.

W związku z brakiem możliwości powiązania tych wydatków z przychodami w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki z tytułu podatku od nieruchomości , opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz koszty uporządkowania terenu i rozbiórki budynków podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów z chwilą ich poniesienia.

Dodać należy , że art.16 g pkt 1 ust.13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na który powołuje się podatnik we wniosku odnosi się do wydatków na ulepszenie środka trwałego.Zgodnie z tym przepisem o ulepszeniu mówimy wówczas, gdy środek trwały został poddany adaptacji, modernizacji, rekonstrukcji, rozbudowie bądź przebudowie, co spowodowało wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Wzrost wartości użytkowej mierzony jest w szczególności: okresem używania, przez co należy rozumieć jego wydłużenie, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji. Jednocześnie środek trwały uważa się za ulepszony dopiero wówczas, gdy suma wymienionych wyżej wydatków przekracza w danym roku podatkowym 3.500zł.W związku z tym brak jest podstaw, aby uznać prace związane z rozbiórką i uporządkowaniem terenu jako wydatki na ulepszenie i zwiększenie wartości posiadanych inwestycji.

Udzielona przez Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W świetle art.14b§§1,2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art.236§2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: