Drukuj

Jakie są maksymalne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanego od dwóch zakładów pracy?

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 09 marca 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej maksymalnej kwoty kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanego od dwóch zakładów pracy jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 09 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 kwietnia 2006 r.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik w roku 2005 pracował w dwóch zakładach pracy jednocześnie i z obu zakładów uzyskiwał przez cały rok przychody. W jednym z zakładów znajdującym się w miejscowości zamieszkania jest zatrudniony na 0,5 etatu od 01 grudnia 2001 r. do nadal, natomiast drugi zakład w okresie do dnia 30 kwietnia 2005 r. znajdował się w miejscowości zamieszkania podatnika a od maja 2005 r. do nadal poza tą miejscowością. Dodatkowo strona podała, że w całym roku 2005 nie uzyskiwała dodatku za rozłąkę.
W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik zwrócił się z zapytaniem: Jakiej kwoty za rok podatkowy nie mogą przekroczyć koszty uzyskania przychodów z obu zakładów pracy?
Wnioskodawca uważa, że jest to kwota 2.300,94 zł ponieważ zgodnie z objaśnieniami do formularza PIT-37 za rok 2005 taka jest maksymalna kwota jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:
1) podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł,
2) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840 zł 77 gr za rok podatkowy,
3) miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.533 zł 84 gr,
4) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - nie mogą przekroczyć łącznie 2.300 zł 94 gr za rok podatkowy.
W oparciu o powołane przepisy koszty uzyskania przychodów za rok 2005 wynoszą:
- z zakładu pracy w którym podatnik zatrudniony jest na 0,5 etatu - 1.227 zł (102,25 * 12m-cy),
- z zakładu w miejscowości zamieszkania - 409 zł (102,25 * 4 m-ce),
- z zakładu poza miejscem zamieszkania - 1.022,56 zł (127,82 * 8 m-cy).
Łącznie koszty wynoszą 2.658,56 zł, przy czym mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów mogą być odliczone w wysokości 2.300, 94 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko podatnika w zakresie maksymalnej wysokości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w roku 2005 jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: