Interpretacje w temacie: Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Ścieżka aktualnego tematu

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia auto-casco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody.

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 10 marca 1998 r., sygn. akt (...), oddalił powództwo Mariana G. przeciwko pozwanemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu "C." SA - Oddział w Kielcach o zapłatę kwoty 511 zł 72 gr., stanowiącej równowartość podatku VAT zapłaconego przez powoda przy naprawieniu szkody objętej odpowiedzialnością pozwanego z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia auto-casco. Sąd ten p ...

Pytanie dotyczy uznania poniesionych nakładów na budowę budynków i budowli na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej za "inwestycje w obcym środku trwałym".

W związku żądaniem zawartym w piśmie z dnia 25 stycznia 2000 r., Urząd Skarbowy w Chełmie na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.: Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdza, że nie podziela stanowiska Spółki w sprawie uznania poniesionych nakładów na budowę budynków i budowli na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej za "inwestycje w obcym ś ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 06.12.2002 r.Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza uprzejmie informuje: Do 31 grudnia 2001 r. w myśl przepisów art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane było m.in. nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania prawo użytkowania wieczystego. Natomiast, otrzymane nie ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródł ...


Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pismem z dnia 24.02.2003 r. bez numeru zwróciliście się z zapytaniem czy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód odpowiadający równowartości odpisów amort ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu do Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialny ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zaliczenia przez wierzyciela do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Zagadnienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytel ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W związku z Państwa pismem z dnia 24.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przy ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 25 sierpnia 2003 r. uzupełnione w dniu 10 września 2003 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach na zakup części zamiennych do samochodu osobowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Generowanie strony w 18 ms