Drukuj

Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z jej likwidacją, stanowią koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008r. (data wpływu 17.06.2008r.) uzupełnionego doręczonym pełnomocnictwem (data wpływu 06.08.2008r.) na wezwanie Nr IP-PB3-423-925/08-2/KB z dnia 23.06.2008r. (data nadania 23.07.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przestawiony następujący stan faktyczny:

Spółka została postawiona w stan likwidacji w dniu 12.10.2007r. z powodu utraty zdolności kontynuowania działalności. Spółka zajmowała się wynajmem pomieszczeń na własny rachunek. W związku z zobowiązaniami do spłaty (weksle - potwierdzone nakazami zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanymi przez Sąd Okręgowy Wydział X gospodarczy w Ł) Spółka została zmuszona utworzyć rezerwę na pokrycie tych wierzytelności. Ponieważ Spółka posiadała majątek w postaci piętra w wieżowcu, to w dniu 25.09.2007r. aktem notarialnym dokonano przeniesienia własności lokali piętra w celu zwolnienia się z zobowiązania. Sytuacja ta spowodowała, że Spółka straciła zdolność do kontynuowania działalności. Zarząd zmuszony był postawić wniosek by Spółkę postawić w stan likwidacji, co zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 12.10.2007r. Spółka była i jest zarządzana przez firmę zewnętrzną.

Na podstawie umowy z nowymi właścicielami powierzono Spółce w likwidacji prowadzenie działalności w zakresie wynajmu tych pomieszczeń do 31 marca 2008r.

Za okres od 11.10.2007r. d 31.12.2007r. Spółka poniosła stratę podatkowa, która wyniknęła z należnych wynagrodzeń oraz innych kosztów poniesionych do dnia 11.10.2007r. (utworzona rezerwa), a wypłaconych w okresie już likwidacji Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z jej likwidacją, stanowią koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem wnioskodawcy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie można jednoznacznie wyczytać, czy ponoszone koszty w okresie likwidacji Spółki związane m.in. z załatwianiem formalności tj. sporządzanie bilansu likwidacyjnego, przekazywanie dokumentów do archiwów, organizowanie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Wspólników, podział pozostałego majątku Udziałowcom, składanie dokumentów odpowiednio podpisanych, deklaracji podatkowych zamykających likwidacje Spółki tj. do Sądu - wydział KRS oraz do Urzędu Skarbowego, stanowią koszty uzyskania przychodów, w związku z faktem, iż nie ma przychodów w okresie zakończenia likwidacji. Podobnie art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie są wyłączenia, co do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, koszty te są nie wymienione. Zdaniem Spółki koszty te powinny być kosztem uzyskania przychodów, ponieważ czynności te są czynione w celu zabezpieczenia dokumentacji, która stanowiła podstawę działalności w okresach przeszłych. Również w art. 7 ww. ustawy, nie ma zakazu uwzględniania do kosztów uzyskania przychodów, kosztów Spółek kapitałowych w likwidacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1. Interpretacja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” zawartego ww. art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wszelkich wydatków, pod warunkiem że:

  1. są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,
  2. są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  3. nie są wydatkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy.


Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, w związku z utratą zdolności kontynuowania działalności, Spółka została postawiona w stan likwidacji. W okresie likwidacji Spółka poniosła szereg kosztów związanych m.in. ze sporządzaniem bilansu likwidacyjnego, organizacją posiedzenia Walnego Zgromadzenia Wspólników, podziałem pozostałego majątku itp. Zdaniem Spółki koszty te powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ mają na celu zabezpieczenie dokumentacji, która stanowiła postawę działalności Spółki.

Należy zauważyć, iż definicja kosztów sformułowana przez ustawodawcę w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter ogólny. Wiąże się to z koniecznością każdorazowej indywidualnej oceny prawnej poniesionego przez podatnika wydatku. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu. Wydatki związane z likwidacją Spółki co prawda nie mają odzwierciedlenia w uzyskiwanych przez Spółkę przychodach, jednakże ich poniesienie ma na celu zakończenie bytu prawnego podmiotu gospodarczego. Zatem wydatki te jako koszty związane z zakończeniem działalności gospodarczej Spółki, przy prawidłowym udokumentowaniu wydatków, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10,09-402 Płock.

Podobne interpretacje: