Drukuj

Czy wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatku dochodowego u leasingobiorcy? Czy przedterminowe rozwiązanie umowy leasingowej nie powoduje utraty prawa do zaliczenia wszelkiego rodzaju opłat leasingowych do dnia rozwiązania umowy do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 3 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 3 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – osoba fizyczna – prowadzi działalność gospodarczą, zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Firma zatrudnia 6 pracowników. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej jest transport drogowy towarowy. W firmie użytkowany jest samochód ciężarowy wraz z przyczepą, na podstawie umów leasingu (leasing operacyjny) zawartych w dniu 27 lutego 2007 r. na okres 60 miesięcy.

Na chwilę obecną samochód wraz z przyczepą nie spełnia wymagań i oczekiwań Wnioskodawcy, dlatego też w październiku Wnioskodawca zamierza rozwiązać umowy, rozwiązanie umów nastąpiłoby po okresie 19 miesięcy od daty ich zawarcia.

Opłata wstępna, raty leasingowe za poszczególne miesiące, prowizja zostały zaewidencjonowane w koszty uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia (wystawienia faktury).


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


  1. Czy wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatku dochodowego u leasingobiorcy...
  2. Czy przedterminowe rozwiązanie umowy leasingowej nie powoduje utraty prawa do zaliczenia wszelkiego rodzaju opłat leasingowych do dnia rozwiązania umowy do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w czasie trwania umowy przedmiotu leasingu – samochód wraz z przyczepą był wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej, a zatem ponoszone wydatki miały związek z uzyskaniem przychodów.

W świetle powyższego, w przypadku rozwiązania umowy leasingu operacyjnego przed terminem na jaki została zawarta – zdaniem Wnioskodawcy – nie należy dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów o poniesione w czasie jej trwania opłaty leasingowe.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Natomiast zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej ,,finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo do używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Z treści art. 23b ust. 1 tejże ustawy wynika, że opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

  • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Regulacje zawarte w art. 23a- 23l cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają skutków podatkowych rozwiązania umowy przed czasem oznaczonym w umowie leasingowej.

Odnoszą się tylko do rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie okresu podstawowego oraz w trakcie trwania umowy. Jeżeli zatem nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego w czasie krótszym od okresu podstawowego, która w momencie zawarcia spełniła wymienione warunki do uznania jej za umowę leasingu, nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłatę rat leasingowych, ponieważ ma tu zastosowanie zasada kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu określona w art. 22 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 23 cyt. ustawy stanowiąca, że kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem art. 23 cyt. ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje również wprost skutków podatkowych w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu. Unormowania zawarte w art. 23a – 23l tej ustawy określają jedynie skutki rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie podstawowego okresu umowy oraz w trakcie trwania umowy.

Zatem, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, Wnioskodawca nie traci prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkiego rodzaju opłat leasingowych poniesionych do dnia rozwiązania umowy. Tym samy nie ciąży na Nim obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Jednocześnie zaznacza się, że rozpatrując niniejszy wniosek tut. Organ nie badał, czy Wnioskodawca miał prawo do jednorazowego zaewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów wydatków dotyczących zawartej umowy leasingu w dacie ich poniesienia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: