Drukuj

Czy w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej powstanie dla Spółki przychód zgodnie z ustawą o PDOP? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dla celów rozliczenia podatkiem dochodowym od osób prawnych wspólnika (Spółki), Prawa nabyte przez Spółkę Osobową jako wkład niepieniężny powinny stanowić wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji? Niniejsze pytanie nr 2 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników. Jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy określić wartość początkową Praw wniesionych przez Spółkę do Spółki Osobowej, która będzie podstawą dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych? Niniejsze pytanie nr 3 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o PDOP od wartości początkowej Praw wniesionych do Spółki Osobowej i dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych (zdobniczych) lub utworów oddanych przez Spółkę Osobową do używania stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w części odpowiadającej jej udziałowi w zyskach Spółki Osobowej? (przy założeniu, iż nie zachodzi sytuacja, w której zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy O PDOP odpisów amortyzacyjnych dokonywałby korzystający) Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej Praw? Niniejsze pytanie nr 5 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2008r. (data wpływu 12.12.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z uczestnictwa Wnioskodawcy w spółce osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z uczestnictwo Wnioskodawcy w spółce osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

L Sp. z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów spirytusowych.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka posiada:

 • majątkowe prawa autorskie,
 • podlegające ochronie znaki towarowe, oraz
 • wzory przemysłowe.

Majątkowe prawa autorskie przysługujące Spółce są majątkowymi prawami autorskimi do utworów (np. majątkowe prawa autorskie do etykiet na butelki, do wzorów butelek, logotypów, materiałów reklamowych) w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Znaki towarowe są zarejestrowane i podlegają ochronie na podstawie praw, o których mowa w artykule 121, 122 ust. 1 bądź art. 315 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej „Ustawa”). (Artykuł 122 Ustawy dotyczy wspólnych praw ochronnych. Artykuł ten został powołany, ponieważ 0.1% udziału w prawach ochronnych, w prawach z rejestracji lub w prawach do zgłoszeń niektórych znaków jest obecnie w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza). Ponieważ udział w prawach został przeniesiony na osobę fizyczną jedynie jako przewłaszczenie na zabezpieczenie. Spółka jest upoważniona do używania znaków towarowych według własnego uznania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (ponadto, co się tyczy jednego określonego znaku towarowego, Spółka jest zobowiązana do używania go w taki sposób, aby uniknąć wygaszenia praw z nim związanych), a osoba fizyczna nie jest upoważniona do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub do wykorzystywania tychże znaków, obciążania ich, zgłaszania roszczeń związanych z korzystaniem ze znaków przez osoby trzecie, pobierania pożytków oraz innych dochodów ze znaków towarowych lub ustanawiania w jej imieniu pełnomocników. Spółka jest upoważniona do przeniesienia własności swojego udziału (jak również jest upoważniona do przeniesienia własności udziału osoby fizycznej) w prawach ochronnych, prawach z rejestracji oraz w prawach ze zgłoszenia znaków towarowych na jakąkolwiek osobę trzecią, za wyjątkiem osób trzecich utworzonych poza granicami Polski. Istotne jest, że na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną wszelkie prawa osoby fizycznej do praw ochronnych, z rejestracji oraz praw ze zgłoszenia znaków towarowych automatycznie wygasną, i w związku z tym Spółka automatycznie ponownie nabędzie 0,1% udziału w omawianych prawach, po ich przeniesieniu na jakąkolwiek spółkę (także Spółkę Osobowa) utworzoną na terytorium Polski. Osoba fizyczna nie będzie uprawniona do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wykonania przeniesienia praw. Wskazany 0,1% posiadany przez osobę fizyczną zostanie wykreślony z rejestrów po złożeniu przez Spółkę odpowiednich wniosków a ostatecznie Spółka Osobowa zostanie właścicielem 100% praw do znaków towarowych. Zdaniem Spółki, szczegóły opisane w przypisie nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia i zostały przedstawione tylko w celu zachowania kompletności opisu stanu faktycznego – przypis Wnioskodawcy).

Również wzory przemysłowe (np. wzór dotyczący zestawu etykiet) są chronione. Wzory przemysłowe są chronione prawami z rejestracji określonymi w artykule 105 Ustawy lub też prawami z rejestracji wzorów zdobniczych, o których mowa w art. 315 ust. 1 Ustawy. Wspomniane powyżej prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych i wzorów (dalej łącznie - Prawa) zostały nabyte lub powstały w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

W związku z planowanymi zmianami modelu biznesowego planowane jest oddzielenie funkcji produkcyjnej i sprzedażowej Spółki od niektórych funkcji związanych z prawami własności intelektualnej. Celem tej operacji jest m.in. centralizacja i zwiększenie efektywności zarządzania Prawami. W związku z tym, część lub całość posiadanych przez Spółkę Praw zostanie przeniesiona, jednorazowo lub w transzach, do odrębnego podmiotu

W ramach wspomnianej powyżej restrukturyzacji, Spółka zostanie wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego (dalej: Spółka Osobowa”) będącej spółką jawną albo spółką komandytową . (W przypadku spółki komandytowej, Spółka może być komandytariuszem – przypis Wnioskodawcy).

Spółka wniesie do Spółki Osobowej jako wkład niepieniężny wybraną część lub wszystkie przysługujące jej Prawa. Przedmiot wkładu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

Drugim wspólnikiem będzie inna spółka kapitałowa mająca siedzibę w Polsce. W przyszłości możliwe jest przystępowanie do Spółki Osobowej nowych wspólników. Spółka będzie partycypować w zysku Spółki Osobowej zgodnie z umową Spółki Osobowej. W ramach swojej działalności Spółka Osobowa będzie oddawała Prawa (wybrane lub wszystkie) do używania na podstawie umów licencyjnych. Mówiąc ściślej, Spółka Osobowa będzie zatem udzielała licencji na używanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych (zdobniczych) lub licencji na korzystanie z utworów. W zamian Spółka Osobowa będzie otrzymywała wynagrodzenie. Licencje mogą być udzielane Spółce lub Innym podmiotom. Niewykluczone jest tez zbywanie Praw w przyszłości. Planowane jest, że Spółka Osobowa będzie dbała o obsługę kwestii prawnych związanych z posiadanymi Prawami, monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących Praw oraz będzie Inicjować kroki maje na calu ochronę i utrzymanie Praw (np. przedłużanie prawa ochronnego, dokonywanie niezbędnych płatności, monitorowanie pod kątem używania Praw przez podmioty nieuprawnione lub prób rejestrowania zbliżonych znaków przez inne podmioty). W tym celu Spółka Osobowa będzie korzystała z usług kancelarii prawnych lub prawno-patentowych. Spółka Osobowa będzie zajmowała się też decydowaniem o wykorzystaniu Praw i budowaniu ich wartości. Spółka Osobowa może zlecać realizację poszczególnych zadań lub projektów innym podmiotom z grupy lub spoza grupy. Ponadto, w przyszłości Spółka Osobowa będzie też uzyskiwała nowe znaki towarowe lub wzory przemysłowe oraz nabywała nowe prawa autorskie. Będą one (lub Ich część) oddawane do używania lub zbywane. Przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej mogą być też posiadane przez Spółkę znaki towarowe lub wzory przemysłowe, co do których dokonano zgłoszenia lecz nie otrzymano jeszcze decyzji o udzieleniu prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz prawa dotyczące znaków towarowych uzyskane w innych krajach lub Unii Europejskiej (dalej; „inne składniki”). Będą one (lub Ich część) oddawane do używania lub zbywane. W zależności od potrzeb biznesowych zakres działania Spółki Osobowej może ewoluować i objąć w przyszłości nowe obszary.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej powstanie dla Spółki przychód zgodnie z ustawą o PDOP...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dla celów rozliczenia podatkiem dochodowym od osób prawnych wspólnika (Spółki), Prawa nabyte przez Spółkę Osobową jako wkład niepieniężny powinny stanowić wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji... Niniejsze pytanie nr 2 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników.
 3. Jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy określić wartość początkową Praw wniesionych przez Spółkę do Spółki Osobowej, która będzie podstawą dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych... Niniejsze pytanie nr 3 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników.
 4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o PDOP od wartości początkowej Praw wniesionych do Spółki Osobowej i dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych (zdobniczych) lub utworów oddanych przez Spółkę Osobową do używania stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w części odpowiadającej jej udziałowi w zyskach Spółki Osobowej... (przy założeniu, iż nie zachodzi sytuacja, w której zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy O PDOP odpisów amortyzacyjnych dokonywałby korzystający)
 5. Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej Praw... Niniejsze pytanie nr 5 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad.1.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wniesienia do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego nie powstaje dla Spółki - wnoszącego wkład przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP przychodem osoby prawnej jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Z kolei stosownie do art. 12 ust. 1b ustawy o POOP, przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki kapitałowej albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zdaniem Spółki przepis zawarty w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP nie ma zastosowania w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, ponieważ Spółka Osobowa nie jest spółką kapitałową.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej „Kodeks spółek handlowych) spółkami kapitałowymi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Natomiast zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna i spółka komandytowa zaliczane są do spółek osobowych. Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca powiązał moment powstania obowiązku podatkowego w związku z przychodem uzyskanym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP z kapitałem zakładowym spółki.

Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych pojęcie kapitału zakładowego występuje wyłącznie w spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 152 Kodeksu spółek handlowych) i w spółce akcyjnej (art. 302 Kodeksu spółek handlowych), a ze spółek osobowych tylko w spółce komandytowo-akcyjnej (art. 126 Kodeksu spółek handlowych). W spółce jawnej ani w spółce komandytowej nie występuje pojęcie kapitału zakładowego i przepis zawarty w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP w związku z art. 12 ust. 1b ustawy o PDOP nie znajduje zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Również inne — poza art. 12 ust. 1 pkt 7— przepisy ustawy o PDOP nie przewidują opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej. Mając na uwadze powyższe, wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie jest zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego po stronie Spółki. Zgodnie z artykułem 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. W związku z tym podatek może być należny wyłącznie w przypadku gdy istnieje ustawowa podstawa do jego nałożenia.

W konsekwencji, zgodnie ze stanowiskiem Spółki, wniesienie przedmiotowych Praw lub Innych Składników jako wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego. Jednocześnie Spółka podkreśla, że powyższe stanowisko zostało niejednokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe.

Ad. 2.

Spółka stoi na stanowisku, że dla celów rozliczenia podatkiem dochodowym od osób prawnych wspólnika (Spółki), jako wartości niematerialne prawne podlegające amortyzacji powinny być traktowane te Prawa, w przypadku których przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok i które będą wykorzystywane przez Spółkę osobową na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą albo oddane przez Spółkę Osobową do używania na podstawie umowy licencyjnej.

W opisanym zdarzeniu przyszłym oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej będą wszystkie lub część znaków towarowych, wzorów przemysłowych (zdobniczych) lub utworów będących przedmiotem Praw wniesionych do Spółki Osobowej. Odnoszące się do nich Prawa będą zatem stanowiły wartości niematerialne prawne podlegające amortyzacji, o ile przewidywany okres ich używania będzie dłuższy niż rok.

Z uwagi na fakt, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są poszczególni wspólnicy. Zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. W konsekwencji skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę o PDOP. Z uwagi na brak szczególnych zasad dotyczących traktowania jako wartości niematerialne i prawne składników majątkowych nabytych jako wkład przez spółkę osobową zdaniem Spółki zastosowanie powinny znaleźć kryteria określone w art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP.

Zgodnie z tym przepisem amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej (Dz U. z 2003 r.
 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art, 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Prawa zostaną nabyte przez Spółkę Osobową w postaci wkładu niepieniężnego oraz stanowią prawa autorskie lub prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Jeżeli zatem przewidywany okres ich używania będzie dłuższy niż rok i będą one wykorzystywane przez Spółkę 0sobwą na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą albo oddane przez nią do używania na podstawie umowy licencyjnej — wówczas stanowić będą wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji. Zdaniem Spółki ocena Praw wniesionych do Spółki Osobowej pod kątem tego czy stanowią (lub nie stanowią) po wniesieniu wartości niematerialne i prawne powinna być dokonana niezależnie od ich obecnego traktowania przez Spółkę.

Niniejsze pytanie, tj. pytanie nr 2, dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników.

Ad. 3.

Spółka stoi na stanowisku, iż wartość początkowa poszczególnych Praw wnoszonych w postaci wkładu niepieniężnego powinna zostać ustalona dla celów podatkowych zgodnie z ich wartością określoną przez wspólników Spółki Osobowej (w akcie notarialnym) na dzień wniesienia wkładu, jednak nie wyższą od ich wartości rynkowej.

Z uwagi na fakt, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są poszczególni wspólnicy. Zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu. podstawy opodatkowania lub podatku.

W konsekwencji skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę o PDOP. Z uwagi na brak szczególnych unormowań dotyczących sposobu określenia wartości początkowej składników majątkowych nabytych jako wkład przez spółkę osobową w związku z koniecznością ujęcia amortyzacji przedmiotu wkładu w rozliczeniu podatkowym jej wspólników — osób prawnych, zdaniem Spółki zastosowanie powinna znaleźć zasada określona w przepisach ustawy o PDOP dotycząca wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej (art. 16g ust 1 pkt 4 ustawy o PDOP).

Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą od ich wartości rynkowej. Przepis ten odnosi się do ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie aportu przez podatników podatku dochodowego.

Z analogiczną sytuacją- wniesieniem wartości niematerialnych i prawnych w postaci wkładu niepieniężnego do spółki - mamy do czynienia w omawianym zdarzeniu przyszłym, z tą jednak różnicą, że spółka, do której zostanie wniesiony wkład nie będzie spółką kapitałową lecz spółką osobową. Dodatkowo Spółka wskazuje, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PDOF) potwierdza prawidłowość takiego ustalenia wartości początkowej w odniesieniu do spółek osobowych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, iż wartość początkowa poszczególnych Praw wnoszonych w postaci wkładu powinna zostać ustalona dla celów podatkowych zgodnie z ich wartością określoną przez wspólników Spółki Osobowej (w akcie notarialnym) na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu. Spółka podkreśla, że powyższe stanowisko zostało niejednokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe.

Niniejsze pytanie, tj. pytanie nr 3, dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników.

Ad. 4.

Zdaniem Spółki odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o PDOP od wartości początkowej Praw wniesionych do Spółki Osobowej (ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Spółki do pytania nr 3) i dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych (zdobniczych) lub utworów oddanych przez Spółkę Osobową do używania (przy założeniu, iż nie zachodzi sytuacja, w której zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o PDOP odpisów amortyzacyjnych dokonywałby korzystający) stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki proporcjonalnie do posiadanego przez Spółkę udziału w zysku Spółki Osobowej.

Z uwagi na fakt, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są poszczególni wspólnicy. Zgodnie z art. 5 ustawy o POOP. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W konsekwencji, skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę o PDOP.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP (oraz brak w art. 16 ustawy o PDOP wyjątków, które miałyby zastosowanie w opisanej sytuacji), odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o PDOP od wartości początkowej Praw wniesionych do Spółki Osobowej (ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Spółki do pytania nr 3) stanowią w całości koszt uzyskania przychodu wspólników Spółki Osobowej. Jednakże, zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP Spółka może rozpoznać jako swój koszt uzyskania przychodu tylko taką część wyżej wymienionych odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada udziałowi Spółki w zysku Spółki Osobowej.

Spółka podkreśla, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe.

Ad. 5.

Zdaniem Spółki w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej Praw, Spółka powinna rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży taką część wartości początkowej (ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Spółki do pytania nr 3) sprzedanych Praw, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada udziałowi Spółki w zysku Spółki Osobowej.

Z uwagi na fakt, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są poszczególni wspólnicy. Zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Powyższe zasady stosuje się odpowiednie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W konsekwencji, skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę o PDOP.

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o PDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych częśći
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 3 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
 • wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Kierując się zatem brzmieniem powołanych wyżej przepisów w razie sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej Praw, kosztem uzyskania przychodu wspólników z tytułu sprzedaży będzie wartość początkowa sprzedanych Praw (ustalona zgodnie ze stanowiskiem Spółki do pytana nr 3), pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Jednakże zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP Spółka może rozpoznać jako swój koszt uzyskania przychodu tylko taką część tego kosztu (czyli wartości początkowej pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne), która odpowiada udziałowi Spółki w zysku Spółki Osobowej. Spółka potwierdza, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe.

Niniejsze pytanie nr 5 dotyczy wyłącznie Prawa nie Innych Składników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do właściwego do jej rozpoznania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje:

Podobne interpretacje: