Drukuj

Czy składka członkowska opłacana z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu… stanowi podatkowe koszty uzyskania przychodów Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.12.2009 r. (data wpływu 24.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia do którego przynależność nie jest obowiązkowa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.12.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia do którego przynależność nie jest obowiązkowa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest spółką prowadzącą działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Celem prowadzonej działalności gospodarczej jest uzyskiwanie dochodów. W ramach prowadzonej działalności Spółka przynależy do różnych organizacji aby zapewnić sobie ochronę praw i reprezentowanie interesów oraz wsparcie w prowadzonej działalności itp. Spółka, jest członkiem Stowarzyszenia…, zwanego dalej Stowarzyszeniem…. Udział Spółki w tej organizacji jest dobrowolny. Z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu… Spółka opłaca składkę członkowską.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy składka członkowska opłacana z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu… stanowi podatkowe koszty uzyskania przychodów Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Jak stanowi art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 54 poz. 654). dalej jako updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem wydatków, które z kosztów uzyskania przychodów zostały wyłączone.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 lit c updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw — do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak wynika z powyższych przepisów, Spółka ma prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów sumę wydatków poniesionych na opłacenie składek członkowskich przy założeniu, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • wydatek taki spełnia definicję kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop,
 • organizacja, na rzecz której uiszczane są składki działa na podstawie odrębnych ustaw,
 • organizacja, na rzecz której uiszczane są składki zrzesza pracodawców i przedsiębiorców,
 • kwota opłaconych składek nie przekracza w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Spółka ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów sumę wydatków poniesionych na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu… z uwzględnieniem ograniczenia co do wysokości wynikającego z omawianego przepisu.

Zdaniem Spółki, za prawem zaliczenia do kosztów tych wydatków przemawiają następujące argumenty:

 1. Spółka prowadząc działalność gospodarczą zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. W ramach członkostwa w Stowarzyszeniu…, Spółka szkoli pracowników księgowości, konsultuje poprawność przeprowadzonych operacji gospodarczych itp. Członkostwo w Stowarzyszeniu… związane jest z działalnością gospodarczą Spółki, a składka opłacana w związku z członkostwem ponoszona jest w celu uzyskania lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W związku z tym, uważamy, że wydatki poniesione na opłacenie składki członkowskiej spełniają definicję kosztu uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.
 2. Stowarzyszenie… jest organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855), dalej jako ustawa o stowarzyszeniach. W związku z tym, Spółka uważa, że warunek nałożony przez art. 16 ust. 1 pkt 37 lit c updop, od którego uzależnione jest prawo zaliczenia do kosztów kwotę wydatków poniesionych na opłacenie składek członkowskich jest spełniony.

W związku z powyższym Spółka uważa, że ma prawo zaliczenia do kosztów kwotę wydatków poniesionych na opłacenie składek w wysokości nie wyższej niż 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl natomiast art. 16 ust. 1 pkt 37 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

 • (lit. a) składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym że górną granice składki określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej oraz
 • (lit. c) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Jednym z wyjątków od zasady niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek w organizacjach, w których członkostwo jest fakultatywne, są zatem składki (w określonym tym przepisem limicie) na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw (art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c). Aby więc wydatek na opłacenie przedmiotowych składek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • wydatek powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,
 • organizacja, na rzecz której opłacane są składki zrzesza przedsiębiorców i pracodawców,
 • organizacja ta działa na podstawie odrębnej ustawy (właściwej ze względu na wskazaną w przepisie cechę przynależności do danej kategorii).

W przedmiotowym wniosku Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. W ramach prowadzonej działalności Spółka przynależy do różnych organizacji aby zapewnić sobie ochronę praw i reprezentowanie interesów oraz wsparcie w prowadzonej działalności itp. Spółka, jest członkiem Stowarzyszenia…. Udział Spółki w tej organizacji jest dobrowolny.

Podstawą do działania Stowarzyszenia… jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855).

Wobec powyższego, nie został spełniony warunek mówiący, iż organizacjami, o których mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c są zasadniczo te z nich, które ze swej natury mogą zrzeszać tylko przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw.

Oczywiście tut. Organ nie kwestionuje, iż członkostwo w przedmiotowej organizacji można oceniać w aspekcie możliwości osiągnięcia z tego tytułu przez Wnioskodawcę przychodów czy też zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, jednak jednoznaczne postanowienia cytowanego przepisu przesądzają, że poniesione z tego tytułu składki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, składka członkowska, opłacana przez Spółkę z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu… nie spełnia warunków art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym wydatek ten nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: