Drukuj

dotyczy możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu 28.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, działając w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają między innymi, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są: osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Artykuł 8 ust. 6 ww. ustawy określa, iż za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

  1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  2. twórcę i artystę,
  3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
    a. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
    b. z której przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Natomiast art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) określa, iż ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej „ubezpieczeniem”, obejmuje mających obywatelstwo polskie rolników i pracujących z nimi domowników oraz są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie. W art. 6 ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ustawodawca określa, iż ilekroć jest mowa o:

  • rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grup producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, iż podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu od niego składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących; odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi (dochód) przychód wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 26 ww. ustawy od 1.01.2004 r. podatnik prowadzący działalność gospodarczą obniża dochód o kwoty faktycznie zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne oraz osób z nim współpracujących określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, nie ma już możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek KRUS. Przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych, do których odwołuje się ustawa podatkowa, zawarte są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych. Jej zakres podmiotowy nie obejmuje jednak rolników, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników ostatnia zmiana z dnia 2.04.2004 r. Ustawa podatkowa więc nie przewiduje możliwości odliczania od dochodu składek społecznych innych niż określone ww. ustawie z dnia 13.10.1998 r. ani zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów mimo opłacania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie rolników należne Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest odrębnym ubezpieczeniem od ubezpieczenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z powyższym podatnik płacący składki na ubezpieczenie społeczne rolników nie może zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów ani odliczyć od uzyskanego dochodu.

Podobne interpretacje: