Drukuj

1. Czy poprawne byłoby zaliczenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe do kosztów podatkowych naliczonych kosztów akwizycji skorygowanych o aktywowane koszty akwizycji / rozliczane w czasie/, czy też o koszcie podatkowym powinien decydować moment wystawienia faktury przez pośrednika? 2. Dotyczy prowizji reasekuracyjnych.

Podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z następującymi pytaniami:

  1. Czy poprawne byłoby zaliczenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe do kosztów podatkowych naliczonych kosztów akwizycji skorygowanych o aktywowane koszty akwizycji (rozliczane w czasie), czy też o koszcie podatkowym powinien decydować moment wystawienia faktury przez pośrednika?
  2. Czy naliczone prowizje reasekuracyjne skorygowane o prowizje reasekuracyjne rozliczane w czasie, obliczane indywidualnie dla każdej umowy ubezpieczenia mogą być uznawane za przychód podatkowy?

Odpowiedź organu podatkowego:

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn.29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dn. 18.06.2004r. (uzupełnione w dn. 30.06.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje:

Ad.1.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl art. 15 ust. 4 powołanej ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe: w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia i wystawienia polisy (rachunku) składka przypisana, zdefiniowana w rozporządzeniu Min. Fin. z dn. 10.12.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1671), staje się przychodem należnym, w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działając zgodnie z zasadami rachunkowości Spółka ujmuje w rachunku wyników po stronie kosztów naliczoną memoriałowo prowizję należną pośrednikom.

Koszty akwizycji - prowizji pośredników ubezpieczeniowych pozostają w związku z przychodami podatkowymi, co wypełnia dyspozycję zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów zawartą w przytoczonym wyżej art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponieważ koszty te są określone co do rodzaju i kwoty (umowy z klientami określają jednoznacznie podstawę naliczania prowizji, a z pośrednikami precyzyjne wskaźniki cyfrowe) i zostały zarachowane zgodnie z przepisami o rachunkowości, spełniają także przesłanki art. 15 ust. 4 zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w roku ich zarachowania w ujęciu księgowym.

Ad.2.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Za przychód podatkowy z tytułu prowizji reasekuracyjnej należy uznać kwotę prowizji ostatecznej należną Spółce w momencie wypłaty odszkodowania.

Powstanie przychodu należnego jest jednoznacznie uzależnione od wypłaty odszkodowań i świadczeń i odnosi się do rzeczywistego wskaźnika szkodowości.

Wystawienie rachunku technicznego służy jedynie rozliczeniu finansowemu pomiędzy stronami.

Podobne interpretacje: