Drukuj

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 9.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/3/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 28.11.2003 r. w kwestii dotyczącej zasadności zaliczenia „nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych”, dokonanych dla celów bilansowych, do kosztów uzyskania przychodów w momencie sprzedaży środka trwałego.

Z treści ww. pisma wynika, że spółka w latach 2000 - 2001 poszukiwała nabywcy budynku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ we wskazanym powyżej okresie nie dokonano zbycia przedmiotowej nieruchomości, spółka w 2001 r. dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych, doprowadzając wartość netto budynku do ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, których nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w rachunku podatkowym.

W tym stanie faktycznym i prawnym spółka zwraca się z zapytaniem: czy w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (w 2003 r.) może uwzględnić ww. odpis w kosztach uzyskania przychodów roku podatkowego 2003?

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wydatki te zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych bez względu na czas ich poniesienia. Zgodnie z zapisem art. 16h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W kontekście powołanego przepisu, składnikiem „sumy odpisów amortyzacyjnych” jest zarówno kwota odpisu amortyzacyjnego, która była zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w rachunku podatkowym, jak i kwota odpisu amortyzacyjnego, która - stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 4, pkt 48, pkt 63 lit. a – d i pkt 64 tej ustawy - została wyłączona z kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotowych odpisów stanowiących i niestanowiących koszt uzyskania przychodów w rachunku podatkowym nie należy jednak utożsamiać z odpisami dokonanymi dla celów rachunku bilansowego. Dokonany dla celów bilansowych „nieplanowany odpis amortyzacyjny doprowadzający wartość netto środka trwałego do ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania” nie jest odpisem w rozumieniu art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też nie zwiększa sumy odpisów amortyzacyjnych.

Podobne interpretacje: