Drukuj

Czy wydatki związane z utrzymaniem zrekultywowanego wysypiska odpadów stanowią koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 9 marca 2004 r., uzupełnione o własne stanowisko w dniu 2 kwietnia 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zapytanie dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem zamkniętego w 1997 roku zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy.Z powyższego przepisu wynika, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty związane bezpośrednio z uzyskaniem przychodu, jak i koszty związane z tymi przychodami pośrednio, w tym koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika.

Przepisy art. 16a i art. 16b w/w ustawy zawierają katalog środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu, zatem jeżeli wykonana instalacja służąca odgazowaniu zamkniętego składowiska mieści się w tym katalogu, to odpisy amortyzacyjne od tej instalacji będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu jest prawidłowy, to przedstawione stanowisko jest słuszne.

Podobne interpretacje: