Drukuj

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przepis art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie dotyczy zagranicznej osoby prawnej-pożyczkodawcy i polskiej osoby prawnej- pożyczkobiorcy, które nie posiadają tego samego udziałowca?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005 r. złożonego w dniu 11 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymała od udziałowca - holenderskiej spółki (XX) oprocentowane pożyczki. W dniu 31 grudnia 2003r. udziałowiec ten sprzedał wszystkie udziały innej holenderskiej spółce - (YY), w której posiada 80% udziałów. W związku z dokonaną zmianą własnościową Spółka prezentuje stanowisko, że ograniczenia określone przepisami art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania w odniesieniu do odsetek od pożyczek udzielonych przez (XX).Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 61 w/w ustawy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek. Z treści powołanych wyżej przepisów ustawy wynika, że ustawodawca ograniczył możliwość zaliczania w koszty zapłaconych przez spółkę odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podmioty z nią powiązane, tj. przez:

  • udziałowca, który posiada nie mniej niż 25% udziałów tej spółki, albo
  • kilku udziałowców, którzy łącznie mają nie mniej niż 25% udziałów spółki,
  • inną spółkę, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec posiada nie mniej niż po 25% udziałów.

W przedmiotowej sprawie do 31 grudnia 2003r. spółka (XX) była większościowym udziałowcem spółki (ZZ) Sp. z o.o. i jednocześnie jej pożyczkodawcą. Taka sytuacja przesądzała o tym, że odsetki od pożyczek udzielonych spółce (ZZ) Sp. z o.o. przez jej udziałowca - spółkę (XX) nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).Jednakże w obecnym stanie faktycznym, gdy spółka (XX) zbyła 31.12.2003 r. udziały posiadane w spółce (ZZ) Sp. z o.o. na rzecz spółki (YY), powiązania określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zachodzą.
Nie ma tu również znaczenia fakt, że spółka (XX) jest większościowym udziałowcem spółki (YY). Istotne bowiem w przedmiotowej sprawie jest to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada odrębny byt prawny od jej wspólników (udziałowców), tworzących jej substrat osobowy. Przejawia się to przede wszystkim w tym, że udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania (ryzykują jedynie utratę wniesionego wkładu), gdyż to sama spółka - bez żadnych ograniczeń - odpowiada za przysługujące wobec niej wierzytelności.
Oznacza to więc, że od 1 stycznia 2004r. odsetki od pożyczek udzielonych przez (XX) spółce (ZZ) Sp. z o.o. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, ponieważ spółka (XX) nie jest już udziałowcem spółki (ZZ) Sp. z o.o.

W świetle powyższego, organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku z dnia 10.01.2005r. jest prawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: