Drukuj

1. Czy należności za ochronę ubezpieczeniową strat, którą Spółka opłaca za każdy miesiąc od salda należności występującego na ostatni dzień miesiąca będą stanowiły koszty uzyskania przychodów ? 2. Ubezpieczyciel ocenia zdolność kredytową każdego odbiorcy, za co wystawia faktury. Czy zapłata za ocenę zabraniającą sprzedaży danemu odbiorcy, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu ? 3. Gdy odbiorca nie zapłaci za towar (w granicach limitu ustalowego przez ubezpieczyciela), to ubezpieczyciel w okresie 120 dni reguluje 85% tej należności. Czy pozostałe 15% należności może stanowić koszty uzyskania przychodu ? 4. Windykacja należności, której firma ubezpieczeniowa nie objęła ubezpieczeniem wynosi 4% odzyskanej sumy. Na tą kwotę Spółka otrzmuje fakturę za widykację. Czy będzie ona stanowić koszt uzyskania przychodu ?

Stan faktyczny:

Spółka z o.o. "X" prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży złomu stalowego, a także handlu wyrobami hutniczymi. Spółka podpisała umowę ubezpieczeniową z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Y na okres od 01.10.2004 r. do 30.09.2005 r., która obejmuje:

* ocenę zdolności kredytowej (rating) odbiorcy wyrobów hutniczych (zapytanie wysyłane jest po otrzymaniu zamówienia od odbiorcy). Są przypadki, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wyraża zgody na handel z daną firmą lub zaniża limit do określonej kwoty,
* ochronę ubezpieczeniową strat należności (Towarzystwo Ubezpieczeniowe po ocenie zdolności kredytowej wyznacza limit należności, do którego ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową),
* widykację należności.

Pytanie podatnika:

Spółka z o.o "X" zwraca się z następującymi pytaniami związanymi z powyższą umową ubezpieczeniową:

  1. Czy należności za ochronę ubezpieczeniową strat, którą Spółka opłaca za każdy miesiąc od salda należności występującego na ostatni dzień miesiąca będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
  2. Ubezpieczyciel ocenia zdolność kredytową każdego odbiorcy, za co wystawia faktury. Czy zapłata za ocenę zabraniającą sprzedaży danemu odbiorcy, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?
  3. Gdy odbiorca nie zapłaci za towar (w granicach limitu ustalowego przez ubezpieczyciela), to ubezpieczyciel w okresie 120 dni reguluje 85% tej należności. Czy pozostałe 15% należności może stanowić koszty uzyskania przychodu?
  4. Windykacja należności, której firma Y nie objęła ubezpieczeniem (np. sprzedaż złomu) wynosi 4% odzyskanej sumy. Na tą kwotę Spółka otrzmuje fakturę za widykację. Czy będzie ona stanowić koszt uzyskania przychodu?

Ocena prawna stanu faktycznego:
Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

Ad.1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnch (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1. Kosztami takimi są koszty zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, związane z uzyskiwanymi przychodami oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem. Poniesione koszty na ochronę ubezpieczeniową strat mogą zatem stanowić koszty uzyskania przychodów dla Spółki.

Ad.2. Ocena zdolności kredytowej każdego odbiorcy również w rozumieniu w/w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Ocena zdolności kredytowej odbiorców ma związek z działalnością gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przychodami.

Ad.3. W przypadku braku zapłaty za towar przez odbiorców objętych limitem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w wysokości 15 % wierzytelności, Spółka nie może tej wierzytelności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2. Możliwe jednak byłoby zaliczenie tych 15% wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów - w przypadku zakwalifikowania ich jako nieściągalne i udokumentowania ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym, o ile nie nastąpiłaby wcześniejsza sprzedaż tych wierzytelności.

Ad.4. Wydatki ponoszone przez Spółkę na windykację należności prowadzoną przez Spółkę Y będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, ponieważ wydatki te są związane z przychodami Spółki. Działania windykacyjne prowadzone przez firmy windykacyjne i związane z tym wydatki (koszty) mają związek z działalnością gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przychodami.

W związku z powyższym, jeśli stan sprawy przedstawiony w zapytaniu jest zgodny ze stanem faktycznym, to stanowisko Spółki jest właściwe.

Podobne interpretacje: