Drukuj

Czy wartość nominalna objętych udziałów za wniesiony aport w postaci częściowo umorzonych środków trwałych stanowi przychód dla spółki, a kosztem uzyskania jest niezamortyzowana część środków trwałych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § l i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 12 ust. 1b pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód określony w cyt. art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy powstaje w dniu zarejestrowania spółki kapitałowej.

Jednocześnie art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowisko głównego księgowego Spółki o którym mowa w piśmie z dn. 07.10.2003r. jest słuszne.

Podobne interpretacje: