Drukuj

Jak należy rozumieć w aspekcie art.9 ustawy z dnia 18 listopada 2004r. o zmianie ustawy o p.d.o.p. pojęcie „udzielenia kredytu” tj. czy przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji należy stosować do odsetek wynikających z umów kredytowych zawartych do 01.01.2005r., czy też wynikających z kwot kredytów przekazanych do dyspozycji Spółki po tej dacie?.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 31.01.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Skarbowego 01.02.2005r.)

Postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż w ramach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej zaciąga kredyty u udziałowca posiadającego 100% udziałów w Spółce. Z tytułu zaciągniętych kredytów dokonywane są spłaty odsetek. Zadłużenie wynika z umów kredytowych zawartych przed i po 01.01.2005r.

W związku z powyższym Spółka pyta:

Jak należy rozumieć w aspekcie art.9 ustawy z dnia 18 listopada 2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 254, poz.2533 z 2004r.) pojęcie „udzielenia kredytu” tj. czy przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji należy stosować do odsetek wynikających z umów kredytowych zawartych do 01.01.2005r., czy też wynikających z kwot kredytów przekazanych do dyspozycji Spółki po tej dacie oraz czy w związku z art.9 w/w ustawy przez wartość zadłużenia, o którym mowa w art.16 ust.1 pkt.60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć tylko zadłużenie wynikające z kredytów (pożyczek) udzielonych po 01.01.2005r....

Naczelnik Drugiego MUS po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami informuje co następuje:

Pojęcie „udzielenie kredytu” należy interpretować w oparciu o przepis art.69 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r.,Nr 72, poz.665). Przepis ten definiuje umowę kredytu. Należy wskazać, że samo udzielenie kredytu jest obowiązkiem leżącym po stronie banku w wyniku zawartej pomiędzy stronami umowy. Zgodnie z art.69 ust.2 pkt.8 w/w ustawy – jedną z przesłanek umowy jest określenie terminu i sposobu postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych. Dlatego też jeżeli w dacie zawarcia umowy środki są postawione do dyspozycji kredytobiorcy to wówczas można przyjąć, że data zawarcia umowy jest datą udzielenia kredytu.

Natomiast zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy wymienionej w art. 1 nie stosuje się do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przed dniem 1 stycznia 2005 r. przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, czyli przez Spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca posiadającego nie mniej niż 25% udziałów tej spółki, albo udziałowców posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców tej spółki posiadających co najmniej 25 % udziałów i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Zasada ta zgodnie z cyt. przepisem art. 9 ustawy o zmianie ustawy o p.d.o.p. nie ma jednak zastosowania do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez Spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 01.01.2005r.

W związku z tym, odsetki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że środki z zawartych umów zostały przekazane do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem 01.01.2005r.

Przepisu art. 16 ust. 1 pkt. 60 ustawy o p.d.o.p., nie stosuje się zatem w przypadku, gdy środki z zawartych umów zostały przekazane do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem 01.01.2005r.

Natomiast pojęcie wartości zadłużenia, o którym jest mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 60 ustawy o p.d.o.p. w związku z art. 9 w/w ustawy z dnia 18.11.2004r. dotyczy tylko zadłużenia wynikającego z umów pożyczek (kredytów) z których środki zostały przekazane do dyspozycji Spółki po 01.01.2005r.

Wobec powyższego Naczelnik Drugiego MUS postanowił jak w sentencji.Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w złożonym wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: