Drukuj

Czy różnice kursowe występujące w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w walucie obcej na cele inwestycyjne, stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w formie aportu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem admini stracyjnym.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie Podatnika informuje się, że stosownie do art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik . Ww. przepis uzależnia powstanie różnic kursowych m.in. od dokonywania płatności walutą obcą.
Przepis ten stosuje się zarówno do różnic kursowych, powstałych na skutek wzrostu wartości waluty obcej jak i obniżenia wartości waluty obcej.
W przypadku powstania ujemnych różnic kursowych z ww. tytułu należy zwiększyć koszty uzyskania przychodów. Natomiast, w przypadku powstania dodatnich różnic kursowych należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów.

Sposób rozliczenia omawianych różnic kursowych zależy od rodzaju zaciągniętego kredytu dewizowego. Jeżeli jest to kredyt zaciągnięty na cele inwestycyjne - to zgodnie art. 16 ust. 1 pkt 12 uprzednio cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe występujące w okresie realizacji inwestycji nie zwiększają lub nie zmniejszają kosztów uzyskania przychodów, lecz zwiększają lub zmniejszają wartość inwestycji. Natomiast różnice kursowe występujące już po zakończeniu inwestycji, w zależności od tego czy są to ujemne, czy dodatnie różnice kursowe zwiększają lub zmniejszają koszty uzyskania przychodów.
Zatem, mając na względzie powyższe uregulowanie prawne, stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie z dnia 09.10.2003 r. nie jest w pełni słuszne.

W odpowiedzi na drugie pytanie Naczelnik tut. Urzędu informuje, że zgodnie z art. 16h ust. 1 uprzednio cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór, suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Zatem, stanowisko Spółki w tej sprawie jest słuszne.

Ponadto, tut. Urząd informuje, że Spółka nabywając zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze aportu winna wprowadzić poszczególne składniki majątkowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ewidencji bilansowej i wycenić odpowiednio dla celów bilansowych i podatkowych.Wycenę składników majątku będących przedmiotem aportu dla celów podatkowych należy dokonać zgodnie z art. 16g ust. 10 z uwzględnieniem art. 16g ust. 2 uprzednio cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Stosownie do art. 16g ust. 10 ww. ustawy w razie nabycia w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania lub wniesienia w postaci wkładu niepnieżnego, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:
1) suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie ust. 2,
2) różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów a wartością składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

Natomiast, stosownie do art. 4a pkt 2 uprzednio cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ilekroć w ustawie jest mowa o składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 .

Podobne interpretacje: