Drukuj

W którym momencie należy określić wielkość przekraczającą trzykrotność kapitału zakładowego skoro w pierwszej kolejności nastąpi spłata pożyczek a następnie odsetek od tych pożyczek?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu 02.02.2005r.), uzupełnionego w dniu 09.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu określenia wielkości zadłużenia spółki, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznajeza nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku wspólnicy Spółki udzielili Spółce w roku 2000 i 2001 oprocentowane pożyczki w celu dokapitalizwania Spółki w momencie ponoszenia bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. Według § 2 umów pożyczek zapłata odsetek nastąpi po spłacie całej pożyczki. W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem, w którym momencie należy określić wielkość zadłużenia Spółki, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy. Zdaniem Spółki ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy nie będzie miało zastosowania, ponieważ na dzień wypłaty odsetek od pożyczek nie będą one wielkością przekraczającą trzykrotność kapitału zakładowego Spółki.
Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z treścią w/w przepisu kosztów uzyskania przychodów nie stanowią odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.Z treści powołanego wyżej przepisu wynika, że ustawodawca ograniczył możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów zapłaconych przez spółkę odsetek od pożyczek lub kredytów udzielonych przez podmioty z nią powiązane, tj.:  • udziałowca, który posiada nie mniej niż 25% udziałów tej spółki
  • kilku udziałowców, którzy łącznie mają nie mniej niż 25% udziałów spółki.


Przy stosowaniu powołanej normy prawnej ważne jest, iż wartość zadłużenia, którą porównuje się do trzykrotności kapitału zakładowego ustala się po uwzględnieniu każdego zadłużenia spółki wobec udziałowców, to jest zarówno z tytułu pożyczek, odsetek, jak i innych zobowiązań.
Odsetki od pożyczki, jako opłata ponoszona za okres korzystania z cudzego kapitału pieniężnego, są ściśle powiązane z istnieniem samej pożyczki. Obliczane są w stosunku do wartości, od której są pobierane i w stosunku do czasu jej użycia. Odsetki występują tylko wówczas, gdy istnieje podstawa ich ustalania, czyli należność główna. Mają zatem charakter uboczny w stosunku do świadczenia głównego będącego właściwym przedmiotem zobowiązania między stronami.Stąd też zdaniem organu podatkowego, odsetek płatnych po spłacie pożyczki nie można rozpatrywać w oderwaniu od spłaconego zadłużenia z tytułu tej pożyczki. Oceniając możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od pożyczek, Spółka winna zastosować ograniczenia określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjmując za dzień zapłaty odsetek - dzień spłaty poszczególnych pożyczek.W świetle powyższego, organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku z dnia 31.01.2005r. jest nieprawidłowe i postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: