Drukuj

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

p o s t a na w i a

- uznać za nieprawidłowe stanowisko Podatnika, opisane w części iii) pytania.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka z o.o. jest firmą działającą w branży medycznej, a przedmiotem jej działalności jest m.in. świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności z zakresu dializoterapii. Czynności w tym zakresie prowadzone są w stacjach dializ prowadzonych przez Spółkę, lokalizowanych na terenie pomieszczeń wynajmowanych od szpitali oraz, niejednokrotnie, przy użyciu profesjonalnego personelu medycznego przejmowanego od szpitali na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

Co do zasady, za prowadzoną dializoterapię Spółka nie pobiera wynagrodzenia od pacjentów - należności wynikające z prowadzonej dializoterapii finansowane są na podstawie kontraktów zawieranych przez Spółkę z Narodowym Funduszem Zdrowia (wcześniej z Kasami Chorych).

W dniu 18.10.2004 r., celem organizacji stacji dializ na terenie Szpitala Specjalistycznego (dalej "Szpital") i zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej NFZ), dotyczącej finansowania udzielania świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych w zakresie hemodializ z transportem, Spółka zawarła ze Szpitalem umowę najmu, regulującą w sposób kompleksowy zasady organizacji stacji dializ, jak również warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dializoterapii na terenie Szpitala (dalej umowa). Intencją Spółki podczas zawierania umowy było:

a) rozpoczęcie działalności w zakresie dializoterapii na terenie województwa lubelskiego, w pomieszczeniach i przy użyciu sprzętu wynajmowanego od Szpitala,

b) przejęcie na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy wykwalifikowanych pracowników stacji dializ, zatrudnionych wcześniej przez Szpital, niezbędnych do wykonywania obowiązków pracowniczych w zakresie prowadzenia przez Spółkę stacji dializ,

c) przejęcie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Szpitalem a NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych w zakresie hemodializ z transportem, i tym samym, uzyskiwanie od NFZ należności za świadczone usługi dializoterapii.

Zgodnie z zawartą umową, w zamian za (i) udostępnienie przez Szpital stacji dializ wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, (ii) wyrażenie zgody na przejecie 33 pracowników Szpitala oraz (iii) powzięcie przez Szpital zobowiązania do nie prowadzenia konkurencyjnej wobec Spółki działalności w zakresie dializoterapii w okresie obowiązywania umowy, Spółka zobowiązana była m.in. do:

i) wypłacenia odstępnego za przejęcie praw i obowiązków wynikających z umowy z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych w zakresie hemodializ z transportem na rzecz Szpitala (zobowiązanie do poniesienia powyższego wydatku przez Spółkę zostało zawarte pod warunkiem zarejestrowania przez nią zakładu opieki zdrowotnej oraz po uzyskania zgody NFZ na przejęcie praw i obowiązków wynikających z tej umowy),

ii) wypłacenia pracownikom przejmowanym od Szpitala zaległego wynagrodzenia z tytułu realizacji art. 14a ustawy z dnia 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), w kwotach zaległych oraz kwotach wynikających z powstania zaległości miedzy 31.08.2004 r. a datą przejęcia pracowników (dalej koszty pracownicze),

iii) wypłacenia pozostałych zaległych wynagrodzeń przejmowanym pracownikom, a także zaległości w zakresie pozostałych zobowiązań budżetowych Szpitala, obejmujących w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na rzecz ZUS, należności budżetowych Szpitala dotyczących wynajmowanych pomieszczeń (podatków gruntowych i od nieruchomości) i innych zaległych, obowiązkowych płatności na rzecz Skarbu Państwa.

Podjęcie decyzji o poniesieniu w/w kosztów przez Spółkę było warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prowadzenia stacji dializ na terenie Szpitala i wynikało bezpośrednio z zawartych z nim uzgodnień.

Przedmiotem pytania Podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest potwierdzenie jego stanowiska, iż wydatki poniesione przez niego, wymienione w punkcie iii), stanowią w pełnej wysokości jego koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Naczelnik II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko Spółki, odnośnie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości, w części przypadającej na Podatnika, w związku z podpisaną ze Szpitalem umową najmu, jako wydatku nie ujętego w negatywnym katalogu wartości nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów z art. 16 updop. Należy jednak zauważyć, iż możliwość taka dotyczy jedynie podatku od nieruchomości przypadającego na Spółkę, który jest uiszczany na bieżąco, od momentu podpisania umowy najmu.

Odnośnie "innych zaległych, obowiązkowych płatności na rzecz Skarbu Państwa", o których pisze Spółka, raz jeszcze wskazać należy art. 15 ust. 1 updop, definiujący pojęcie kosztów uzyskania przychodów. Ogólność sformułowania "zaległości budżetowe szpitala" nie pozwala na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi.

Uiszczenie np. odsetek od należności budżetowych za Szpital przez Spółkę, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 21 updop, nie może być potraktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Generalnie należy zauważyć, że za zaległości podatkowe Szpitala (czy to jako podatnika, czy wynikające z pełnienia przez niego funkcji płatnika) odpowiada on sam. Odpowiedzialność innych osób za zobowiązania i zaległości podatkowe reguluje rozdział 14 i 15 Działu III Ordynacji podatkowej. Wśród wymienionych tam osób nie ma najemcy, jako osoby zobowiązanej na mocy ustawy do odpowiedzialności za zaległości wynajmującego, czy mającej prawo do wstąpienia w prawa czy obowiązki wynajmującego.

Tak więc generalnie, przeniesienie obowiązków uiszczenia za Szpital jego "zobowiązań budżetowych" na podstawie umowy prawa cywilnego, nie może skutkować tym, iż staną się one obowiązkami podatkowymi najemcy.

W związku z powyższym, co do zasady, wydatki poniesione na uiszczenie zaległości budżetowych za Szpital przez Podatnika, nie mogą stanowić jego kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego pragnie zaznaczyć, iż przedmiotem interpretacji nie była załączona do wniosku Podatnika umowa, jako nie podlegająca interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, składane w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Naczelnika II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.

Podobne interpretacje: