Drukuj

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Pismem z dnia 24.02.2003 r. bez numeru zwróciliście się z zapytaniem czy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód odpowiadający równowartości odpisów amortyzacyjnych prawa wieczystego użytkowania gruntu. Waszym zdaniem dochód ten jest wolny bowiem koszty wynikające z odpisów amortyzacyjnych tego prawa wiążą się bezpośrednio z realizacją celów statutowych szkoły. Na tym gruncie usytuowany jest budynek szkoły wykorzystywany do celów dydaktycznych a na pozostałej części gruntu utworzono arboretum – dla celów naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Od 1 stycznia 2002 r. zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się do środków trwałych i prawo to powinno być amortyzowane dla celów ustalenia wyniku finansowego. Odpisy amortyzacyjne obciążają koszty działalności jednostki.

W świetle art. 16c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisy amortyzacyjne dokonywane od prawa wieczystego użytkowania gruntów dla celów wyniku finansowego nie są kosztem uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego. Wg przepisów podatkowych prawo wieczystego użytkowania stanowi tytuł wartości niematerialnych i prawnych od którego nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników w części przeznaczonej na cele statutowe lub inne cele określone w ty przepisie.

W myśl przepisów o podatku dochodowym niektórych wydatków poniesionych przez podatnika nie uważa się za koszty uzyskania przychodu. Jeżeli jednak wydatki (koszty) wiążą się bezpośrednio z realizacją celów statutowych lub celów określonych w przepisach, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadającą tym wydatkom (kosztom) będzie wolna od podatku dochodowego.

W opisanej przez was sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające zwolnienie dochodu odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od podatku dochodowego bowiem koszt ten jest bezpośrednio związany z celami statutowymi.

Podobne interpretacje: