Drukuj

Czy w momencie odsprzedaży kontenerów podmiotowi trzeciemu i zrealizowaniu przychodu na takiej sprzedaży, Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży kontenerów za okres w którym nie wykorzystywała ich do prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE


Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 11.03.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Skarbowego 25.03.2005r.)


Postanawia


- uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.


UZASADNIENIE


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w latach 2001 – 2002 Spółka zawarła z XXX Sp. z o.o. pięć umów leasingu operacyjnego kontenerów do kolejowego przewozu tlenku etylenu. Umowy zostały zawarte na czas określony 48 miesięcy. Początkowo kontenery były wykorzystywane do prowadzenia działalności Spółki oraz generowały przychody podatkowe. W związku z tym płacone raty leasingowe były traktowane jako koszty uzyskania przychodów, natomiast VAT naliczony odliczano. Wraz z zaprzestaniem tego segmentu działalności, Spółka nie traktowała ponoszonych rat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodów oraz nie odliczała z tego tytułu VAT(od połowy 2002r. do 2004r.). W wyniku zmiany działalności, Spółka powzięła decyzję o nie rozwiązywaniu umów leasingu przedmiotowych kontenerów z uwagi na wysokie kary umowne oraz postanowiła o zmianie przeznaczenia leasingowanych kontenerów z wykorzystania ich do osiąganych przychodów ze swojej bieżącej działalności gospodarczej na osiągnięcie przyszłego przychodu zrealizowanego na ich odsprzedaży. W styczniu bieżącego roku Spółka dokonała wykupu kontenerów z leasingu z zamiarem ich odsprzedaży podmiotowi trzeciemu.

W związku z tym Spółka prosi o potwierdzenie:

Czy w momencie odsprzedaży kontenerów podmiotowi trzeciemu i zrealizowaniu przychodu na takiej sprzedaży, Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży kontenerów - wydatków poniesionych na opłaty związane z leasingiem kontenerów za okres odkąd Spółka przestała wykorzystywać kontenery w bieżącej działalności tj. za okres od kiedy jak wynika z pisma Spółki zaprzestała zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów....

Naczelnik Drugiego MUS po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami informuje co następuje:

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 200 0 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy.

Należy jednak pamiętać, iż aby poniesiony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu w/w przepisu musi występować związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesionym przez Spółkę wydatkiem a uzyskanym z tego tytułu przychodem.

W przedstawionej sytuacji Podatnik w okresie od połowy 2002r. do 2004r. ponosił koszty rat leasingowych w celu zmniejszenia kosztów, które poniósłby w wyniku zapłaty kary za rozwiązanie umowy leasingu w trybie natychmiastowym.

Zdaniem Spółki wydatki poniesione na raty leasingowe za okres odkąd Spółka przestała wykorzystywać kontenery w bieżącej działalności gospodarczej oraz na zakup kontenerów powinny stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu uzyskania przychodu ze sprzedaży, a więc w miesiącu sprzedaży kontenerów podmiotowi trzeciemu.

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowy sposób postępowania podatnika – miał charakter zaplanowanej długookresowo decyzji ekonomicznej, że za okres nie używania kontenerów, nie zaliczano rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów (licząc na ich sprzedaż i minimalizację strat gospodarczych) należy zgodzić się z podatnikiem, że raty leasingowe za okres nie używania kontenerów w działalności gospodarczej podatnika (okres w którym nie zaliczano ich do bieżących k.u.p.) – licząc i szukając kontrahenta na sprzedaż – mogą pomniejszać przychód ze sprzedaży odkupionych od leasingodawcy kontenerów – jako koszty związane z wyliczeniem dochodu ze sprzedaży kontenerów.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego MUS postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w złożonym wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, składane za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: