Drukuj

Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów akwizycji w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2002-2004.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2005 r. znak EK/4770/05 (data wpływu 5.04.2005 r.), uzupełnionego w dniu 16.05.2005 r. pismem nr EK/21/05 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów (prowizji) akwizycyjnej w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Jak wynika ze stanu faktycznego Spółka zajmuje się działalnością ubezpieczeniową i prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o przepisy szczególne dotyczące wyłącznie działalności ubezpieczeniowej, tj. m.in. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1671), które obowiązywało w latach 2002-2003, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.), które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2004 r., obowiązującym od 1 stycznia 2005 r. Rozporządzenia te regulują szczególne pozycje rachunkowości ubezpieczycieli. Zmiana tych rozporządzeń powodowała, ze niektóre pozycje wynikowe, które były elementami ustalenia przychodu podatkowego lub kosztów uzyskania przychodów zostały wyodrębnione i zaprezentowane w odrębnych pozycjach bilansu czy rachunku wyników. Dotyczy to kosztów prowizji akwizycyjnej, przychodów z tyt. otrzymanych prowizji reasekuracyjnych oraz przychodów z regresów.Spółka wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, wg którego są to jedynie zmiany prezentacji danych finansowych, które nie zmieniają charakteru podatkowego tych pozycji. Pismem z dnia 04.04.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 16.05.2005 r. Jednostka zwróciła się o dokonanie pisemnej interpretacji w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów (prowizji) akwizycyjnej w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka dokonuje memoriałowego naliczenia prowizji akwizycyjnej, którą zalicza do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ jest znana co do rodzaju i kwoty oraz odnosi się do przychodów danego roku. Do końca 2001 r. ujmowała prowizję akwizycyjną w rezerwach składek, które zgodnie z art. 15 ust. 1b zaliczała do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka stoi na stanowisku, iż prezentacja aktywowanych kosztów akwizycji w aktywach bilansu wprowadzona od 1.01.2002 r. zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1671 ze zm.) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, a nie jak dotychczas w pasywach w kwocie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych stanowi jedynie zmianę prezentacji, a nie zmienia charakteru podatkowego tej pozycji. Zdaniem Spółki aktywowane koszty akwizycji stanowią pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów.
Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że kwestię kosztów zakładów ubezpieczeniowych, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych regulują przepisy ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.Stosownie do art. 15 ust. 1b pkt 1 w/w ustawy u ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe, utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku;(...)Ponadto, stosownie art. 15 ust. 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.Jak z powyższego wynika kosztem uzyskania przychodów danego roku podatkowego są koszty ustalone zgodnie z art. 15 ust. 1 odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego.Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. koszty akwizycji to koszty związane z zawieraniem i odnawianiem umów ubezpieczenia. Koszty te obejmują koszty bezpośrednie, w tym m.in. prowizje pośredników, wynagrodzenia pracowników zajmujących się akwizycją, koszty badań lekarskich i koszty pośrednie w tym m.in. koszty reklamy i promocji produktów ubezpieczeniowych i koszty ogólne związane z badaniem wniosków i wystawianiem polis. Od 1.01.2002 r. stosownie do § 14 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. koszty akwizycji poniesione w okresie sprawozdawczym w części przypadającej na przyszłe okresy podlegają rozliczeniu w czasie na zasadach obowiązujących przy tworzeniu rezerw składek i ujmowane są w aktywach bilansu. Rezerwy te zaliczane do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odnoszone były w koszty uzyskania przychodów Spółki, zgodnie z regulacją art. 15 ust. 1b pkt 1 ustawy. Natomiast począwszy od 1.01.2002 r. koszty akwizycji spełniające wymogi art. 15 ust. 1 ustawy nie zaliczone do rezerw, a ujęte w rozliczeniach międzyokresowych nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów danego okresu zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy. W ocenie tut.organu podatkowego od 1.01.2002 r. w związku ze zmianą sposobu rozliczenia kosztów akwizycji przypadających na przyszłe okresy wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki danego okresu podlegać będą koszty akwizycji spełniające wymogi art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem wymogów art. 15 ust. 4 ustawy. W związku z powyższym, koszty akwizycji przypadające na przyszłe okresy wykazywane w rozliczeniach międzyokresowych w aktywach bilansu nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów danego okresu.

Podobne interpretacje: