Drukuj

Czy: 1. różnice kursowe na środkach własnych w Euro wydatkowanych na potrzeby prowadzonej inwestycji powinny korygować wartość początkową nabytych lub wytworzonych środków trwałych; 2. różnice kursowe na środkach własnych w Euro wydatkowanych na zakup papierów wartościowych należy zaliczyć bezpośrednio do przychodów lub kosztów podatkowych jednorazowo w momencie ich powstania; 3. różnice kursowe na środkach własnych w Euro wydatkowanych na zakup papierów wartościowych nie stanowią przychodu-kosztu z działalności strefowej i nie wpływają na dochód objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 lipca 2005r. (wpływ do tut. Urzędu dn. 13.07.2005 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że: 1.różnice kursowe na środkach własnych w Euro wydatkowanych na potrzeby prowadzonej inwestycji powinny korygować wartość początkową nabytych lub wytworzonych środków trwałych;2.różnice kursowe na środkach własnych w Euro wydatkowanych na zakup papierów wartościowych należy zaliczyć bezpośrednio do przychodów lub kosztów podatkowych jednorazowo w momencie ich powstania;3.różnice kursowe na środkach własnych w Euro wydatkowanych na zakup papierów wartościowych nie stanowią przychodu-kosztu z działalności strefowej i nie wpływają na dochód objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy,Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

- uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik będący niemiecką spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski jako wspólnik (komandytariusz) polskiej spółki komandytowej. Sp.k. Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), podatnik jako niemiecki rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodów osiągniętych ze źródeł położonych na terytorium Polski. Zgodnie z art. 5 cytowanej w/w ustawy, podatnik podlega w Polsce opodatkowaniu od dochodów osiągniętych z tytułu udziału w Spółce.Spółka na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Gospodarki uzyskała prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność Spółki obejmuje druk czasopism dla firm wydawniczych. W tym celu Spółka nabyła na terenie Strefy prawo użytkowania wieczystego gruntu, wybuduje na nabytym gruncie drukarnię oraz wyposaży ją w niezbędne maszyny i urządzenia. Dopiero z chwilą zakończenia inwestycji i oddania środków trwałych do używania Spółka rozpocznie działalność drukarską. Z tego względu, w toku procesu inwestycyjnego wszystkie koszty ponoszone przez Spółkę w związku z inwestycją realizowaną na terenie strefy są kapitalizowane, tj. zaliczane do wartości początkowej wytworzonych lub nabytych środków trwałych. W dniu 16 marca 2005 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu o wydanie pisemnej interpretacji odnośnie zaliczenia tych kosztów do podstawy amortyzacji. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdził, że wskazane przez podatnika koszty winny być w całości zaliczone do wartości początkowej inwestycji.Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy w oparciu o zezwolenie uprawnia przedsiębiorcę do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość zwolnienia jest zależna od wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych w Strefie i jest obliczana z zastosowaniem przepisów regulujących przyznawanie pomocy publicznej. Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia "zwolnienia przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy ... wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy". Oznacza to, że dla celów zwolnień podatkowych niezbędne jest prawidłowe określenie kosztów i przychodów przypadających na poszczególne rodzaje działalności Spółki: strefową i pozastrefową.Spółka posiada środki finansowe w Euro, które są deponowane na oddzielnym (specjalnie do tego celu przeznaczonym) rachunku bankowym i pobierane z niego w celu pokrycia zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji. Środki te zostały uzyskane przez Spółkę w drodze wkładu wniesionego przez podatnika. Wydatki inwestycyjne realizowane są zarówno w Euro, jak i w PLN. W przypadku płatności w Euro zapłata następuje bezpośrednio ze wskazanego konta, a gdy płatności dokonywane są w PLN odpowiednia kwota w Euro jest odkupywana przez bank, a jej równowartość w PLN jest przekazywana na konto złotówkowe, z którego już bezpośrednio następuje płatność na rzecz kontrahenta.Środki finansowe w Euro posiadane przez Spółkę są - w celu zapobieżenia spadku ich wartości - na bieżąco przeznaczane na zakup papierów wartościowych w Euro. Środki pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych powracają na wskazany rachunek. Następnie środki te są wydatkowane na zapłatę faktur związanych z realizacją inwestycji (zarówno w Euro, jak i w złotówkach), lub też ponownie są lokowane w papierach wartościowych.Ponadto, w odniesieniu do środków pozostających na rachunku, na bieżąco tworzone są lokaty typu "overnight", tj. środki te są blokowane na rachunku wieczorem jednego dnia i uwalniane rano dnia następnego.W konsekwencji w związku z realizacją powyższych płatności powstają różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) od środków własnych:W przypadku realizacji płatności w Euro powstają różnice kursowe od środków własnych pomiędzy dniem otrzymania środków a dniem ich wydatkowania, tj. zapłatą za faktury kontrahentów w Euro;W przypadku płatności w PLN powstają różnice kursowe od środków własnych pomiędzy dniem otrzymania środków a dniem ich odkupu przez bank w celu realizacji płatności złotówkowych;W przypadku nabywania papierów wartościowych w Euro powstają różnice kursowe od środków własnych pomiędzy dniem otrzymania środków, a dniem ich wydatkowania na zakup papierów wartościowych.Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają przepisy: art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik,art. 15 ust. 1a w/w ustawy - koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik,art. 16g ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uważa się cenę ich nabycia,art. 16g ust. 3 w/w ustawy - za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku,art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust.4 w/w ustawy - w razie wytworzenia we własnym zakresie wartość początkową stanowi koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania,art.16g ust. 5 w/w ustawy - cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,art. 15 ust. 6 w/w ustawy - kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art.16.Uwzględniając powyższe, podatnik stoi na stanowisku, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami:1)różnice kursowe na środkach własnych w EURO wydatkowanych na potrzeby prowadzonej inwestycji powinny korygować wartość początkową nabytych lub wytworzonych środków trwałych;2)różnice kursowe na środkach własnych w EURO wydatkowanych na zakup papierów wartościowych należy zaliczyć bezpośrednio do przychodów lub kosztów podatkowych jednorazowo w momencie ich powstania;3)różnice kursowe na środkach własnych w EURO wydatkowanych na zakup papierów wartościowych nie stanowią przychodu / kosztu z działalności strefowej i nie wpływają na dochód objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy.Ustosunkowując się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, w ocenie Naczelnika tut. Urzędu argumentacja podatnika jest prawidłowa.Stosownie do powołanych powyżej art. 16 g ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wartość początkową nabytych lub wytworzonych środków trwałych zmniejsza się lub zwiększa o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego i od tak ustalonej wartości początkowej nalicza się odpisy amortyzacyjne, podlegające na podstawie art. 15 ust. 6 tej ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.Przedmiotowe różnice kursowe wyliczone są zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ust. 2, 2a i 3 oraz art. 15 ust.1 i 1a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Spółka, dokonując faktycznej zapłaty za zobowiązania, opiewające na waluty obce bezpośrednio z rachunku dewizowego, do ustalenia różnic kursowych winna stosować art. 15 ust.1a ustawy. Natomiast, gdy w celu uregulowania zobowiązań w PLN, Spółka sprzedaje dewizy, zgromadzone na rachunku dewizowym, przy odsprzedaży bankowi tej waluty obcej zobowiązana jest ustalać różnice kursowe na podstawie art.12 ust. 2a ustawy.Ustalone, zgodnie z powołanymi przepisami, różnice kursowe odpowiednio korygują wartość początkową nabywanych lub wytworzonych środków trwałych do momentu ich przekazania do używania. Różnice kursowe powstają również przy okazji innych wydatków dokonywanych z rachunku dewizowego podatnika, w tym przy przeznaczeniu środków na nabycie papierów wartościowych lub założenia lokaty "overnight". W przypadku, gdy waluty, pochodzące np. ze sprzedaży papierów wartościowych lub rozwiązane lokaty wpływają na dewizowy rachunek bankowy także występują różnice kursowe. Ustala się je wg zasad opisanych powyżej. Różnice takie, jako zrealizowane, zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bądź do przychodów podlegających opodatkowania. W związku z tym, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie kamiennogórskiej strefy ekonomicznej, stosownie do art. 12 ustawy z dnia 20.10.1994 r. specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) dochody z tej działalności w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku dochodowego określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09. 2004 r. o w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 222, poz. 2250 ze zm.) i obejmuje koszty nowej inwestycji, przez które rozumie się, zgodnie z § 6 ust. 1 tego rozporządzenia, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy wydatki poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:1)zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,2)rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych- zaliczone do wartości początkowej tych środków zgodnie z przepisami o podatku dochodowym. Na podstawie § 6 ust. 2 powołanego rozporządzenia koszty inwestycji mogą być podwyższone o wydatki na wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Jednocześnie w § 5 ust. 3 rozporządzenia określono, iż zwolnienie przysługuje wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Ponadto ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 17 ust. 1 pkt 34 stanowi, iż wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 w/w ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Z art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż zwolnienie przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.W świetle powołanych powyżej przepisów zwolnienie obejmuje koszty inwestycji prowadzonej na terenie strefy w wysokości stanowiącej wartość początkową nabytych, wytworzonych, rozbudowanych lub zmodernizowanych środków trwałych, ustaloną zgodnie z przepisami art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak już wskazano powyżej, na wartość początkową środków trwałych mają wpływ różnice kursowe, powstające w związku z nabyciem lub wytworzeniem tych środków (art.16g ust. 5 ustawy).Nie stanowią części składowej wartości początkowej różnice kursowe powstałe przy okazji innych wydatków, albowiem nie wiążą się one z działalnością prowadzoną przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a zatem uzyskany z tego tytułu przychód lub poniesiony koszt nie objęty jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w związku z § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa)Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art.14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: