Drukuj

Czy zakup mebli o wartości 11.400,00zł podlega amortyzacji przez okres 5 lat?Czy zakup sprzętu AGD wartości nie przekraczającej 3.500,00zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako jednorazowy odpis mortyzacyjny?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.09.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

p o s t a n o w i ł

uznać, że stanowisko Pani wyrażone we wniosku w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem mebli kuchennych i sprzętu AGD, jest prawidłowe w obowiązującym stanie prawnym.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 22.09.2005r. wystąpiła Pani w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: czy zakup mebli kuchennych o wartości 11.400,00zł podlega amortyzacji przez okres 5 lat, a zakup sprzętu AGD o wartości nie przekraczającej 3.500,00zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu jako jednorazowy odpis amortyzacyjny. Zapytanie zostało w dniu 14.10.2005r. uzupełnione o własne stanowisko i przedstawienie stanu faktycznego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od lipca 2005 roku wynajmuje Pani budynek mieszkalny, który został oddany do użytkowania w styczniu 2005r. Warunkiem podpisania umowy najmu było wyposażenie domu w niezbędne urządzenia tj. meble kuchenne i sprzęt AGD. Zakupu mebli o wartości 11.400,00zł, chłodziarko-zamrażarki o wartości 1.311,00zł i kuchni elektryczno-gazowej o wartości 1.269,00zł dokonała Pani w miesiącu lutym 2005r.

Wg Pani stanowiska zakup wyżej wymienionych sprzętów jest kosztem uzyskania przychodów, gdyż bez wyposażenia domu w niezbędny sprzęt nie mogłaby Pani podpisać umowy najmu a tym samym uzyskać przychodu z tego źródła. Uważa Pani, że meble kuchenne o wartości powyżej 3.500,00zł można amortyzować przez okres 5 lat, a kuchnię gazowo - elektryczną i chłodziarko-zamrażarkę o wartości poniżej 3.500,00zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako jednorazowy odpis.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny organ podatkowy na podstawie art. 14 a §1 Ordynacji podatkowej informuje:

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22 c stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok Zgodnie z art. 22 f ust 3 w/w ustawy o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22 h - 22 m, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej jest wyższa niż 3.500zł. W przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00zł podatnicy z zastrzeżeniem art. 22 d ust. 1 mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22 h - 22 m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej albo w miesiącu następnym.

Środkami trwałymi są wszystkie składniki majątkowe podatnika o przewidywanym okresie używania powyżej jednego roku. Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku, a mające wartość do 3.500,00zł mogą, ale nie muszą zostać uznane za środki trwałe. Jeżeli uznaje się je za środki trwałe to należy je wpisać do ewidencji środków trwałych oraz można je amortyzować lub jednorazowo umorzyć (zaliczyć w koszty) w miesiącu oddania do użytkowania lub w miesiącu następnym.

W przypadku nie uznania w/w składników majątkowych za środki trwałe, są one zaliczone w miesiącu poniesienia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. W świetle wyżej przytoczonych przepisów oraz jeśli jest to zgodne z zawartą umową najmu przy zakupie kuchenki elektryczno-gazowej i chłodziarko-zamrażarki można zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny, gdyż ich wartość jest niższa od 3.500,00zł, a przy zakupie mebli kuchennych o wartości 11.400,00zł należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Meble zaliczane są do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) w związku z tym przy ich amortyzacji należy zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 20% w skali roku.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej do czasu zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: