Drukuj

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 25 sierpnia 2003 r. uzupełnione w dniu 10 września 2003 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach na zakup części zamiennych do samochodu osobowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) wskazuje, że nabycie przez podatnika m.in. części zamiennych do samochodu osobowego i zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego będącego własnością podatnika, uwarunkowane jest prowadzeniem przez niego ewidencji przebiegu pojazdu.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym, w świetle zacytowanych wyżej przepisów, Pan jako podatnik podatku od towarów i usług, może skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup części zamiennych do samochodu osobowego po spełnieniu obowiązku prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz ewidencji przebiegu pojazdu.

Podobne interpretacje: