Drukuj

1.Czy VAT naliczony od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych należy zaliczyć do kosztów ogólnych, czy do kosztów limitowanej reprezentacji i reklamy (w przypadku, gdy usługi noclegowe i gastronomiczne dotyczą limitowanej reprezentacji i reklamy?2. Czy VAT naliczony z faktur, które służą reprezentacji i reklamie niepublicznej, w przypadku przekroczenia limitu 0,25 % przychodów powinien być zaliczony do kosztów ogólnych czy do kosztów limitowanej reprezentacji i reklamy?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 09.02.2006 r. (wpłynęło do tut. urzędu 13.02.2006 r.)

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe w zakresie pytania czy VAT naliczony od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych należy zaliczyć do kosztów ogólnych, czy do kosztów limitowanej reprezentacji i reklamy

UZASADNIENIE

Spółka wysyła pracowników w delegacje służbowe na terenie całego kraju i w związku z tym zakupuje dla nich usługi noclegowe potwierdzone fakturą VAT. Podczas delegacji niektórzy pracownicy spotykają się z kontrahentami w restauracjach, a poniesione wydatki są również dokumentowane fakturami VAT. W związku z czym pytanie Spółki brzmi:

1.Czy VAT naliczony od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych należy zaliczyć do kosztów ogólnych, czy do kosztów limitowanej reprezentacji i reklamy (w przypadku, gdy usługi noclegowe i gastronomiczne dotyczą limitowanej reprezentacji i reklamy?2. Czy VAT naliczony z faktur, które służą reprezentacji i reklamie niepublicznej, w przypadku przekroczenia limitu 0,25 % przychodów powinien być zaliczony do kosztów ogólnych czy do kosztów limitowanej reprezentacji i reklamy?

We wniosku Spółka napisała, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów chyba, że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Zdaniem Spółki koszty reprezentacji i reklamy prowadzonej w sposób niepubliczny należy obciążyć kwotą netto, tzn. bez naliczonego VAT. Przekroczenie limitu wydatków na tzw. reprezentację i reklamę niepubliczną skutkuje brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego. Spółka uważa, że VAT naliczony od tych wydatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a nie do kosztów limitowanej reprezentacji i reklamy. Jest to zgodne z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zauważa co następuje:

Podczas delegacji pracownicy Spółki ponoszą wydatki związane z reprezentacją Spółki wśród swoich kontrahentów. Pytania Spółki dotyczą kosztów usług gastronomicznych i noclegowych, które związane są z limitowaną reprezentacją i reklamą. We wniosku Podatnik prawidłowo powołał przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż podatek naliczony od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych nie podlega odliczeniu.

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54 r. poz.654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przy czym, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesione w celu uzyskania przychodów. Aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien spełniać łącznie następujące warunki:- pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, - nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust.1 powyższej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 28 powyższej ustawy stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów chyba, że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. O prawie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub zwrocie różnicy podatku należnego decydują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Generalnie przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno należnego jaki i naliczonego podatku od towarów i usług. Wyjątek w tym zakresie stanowi art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tiret drugi art. 16 ust. 1pkt 46 lit a ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Jednocześnie z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 b ustawy wynika, iż w przypadku przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy VAT należny stanowi w całości koszty uzyskania przychodów.

W przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, że w myśl generalnej zasady określonej w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych naliczony podatek od towarów i usług VAT nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, z wyjątkiem sytuacji, w której zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej. Wobec czego jako że naliczony podatek VAT od zakupionych usług gastronomicznych i hotelowych nie podlega odliczeniu w myśl wyżej powołanego art. 88 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie miał zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Reasumując Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż pomimo że VAT jest w tym przypadku częścią składową wartości brutto usługi zaliczanej do kosztów reprezentacji i reklamy nie należy wliczać go do kosztów reprezentacji i reklamy. Podatek VAT naliczony od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych dotyczących limitowanej reprezentacji reklamy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugi ustawy.

Odpowiedź w zakresie drugiego pytania zostanie udzielona odrębnym postanowieniem .

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z treścią art. 14 b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14 b § 5 w/w ustawy. Na podstawie art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 PLN (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze zm.).

Podobne interpretacje: