Drukuj

Spółdzielnia podpisała z sieciami handlowymi umowę o współpracę handlową na 2002 r. W rozdziale II umowy zawarte są warunki współpracy, pkt E umowy mówi o usługach promocyjnych i jest sformułowany następująco: Dostawca zobowiązuje się do wykorzystania ustalonego minimalnego budżetu promocyjnego do 31.12.2002 r. W przypadku nie wykorzystania min. budżetu promocyjnego dostawca jest zobowiązany do rozliczenia powstałej różnicy na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego (czyt. sieć handlowa) do dnia 15.01.2003 r.Czy powyższe obciążenie stanowi dla Spółdzielni wydatek zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w świetle ust. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Urząd Skarbowy w Łomży na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2003 roku L.dz.F1/2003 (uzupełnienie pisma z dnia 8 kwietnia 2003 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu przez Spółdzielnię wynika, że zapłacona kwota za niewykorzystany budżet promocyjny ma charakter kary umownej, pomimo, że w umowie nie jest tak nazwana.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) kar umownych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wobec powyższego poniesiony przez Spółdzielnię wydatek w wysokości 50.516,06 zł w postaci niewykorzystanego budżetu promocyjnego nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Podobne interpretacje: