Drukuj

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące należności, (uprzednio zaliczone do przychodów podatkowych Spółki) dokonane w księgach rachunkowych w latach ubiegłych (wtedy potraktowane jako koszty niepodatkowe) w przypadku gdy nieściągalność należności została uprawdopodobniona zgodnie z art. 16 ust. 2a?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 6 listopada 2006 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 8 listopada 2006 r.)

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik posiada szereg wierzytelności wobec swoich kontrahentów, których nieściągalność została uprawdopodobniona stosownie do art. 16 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności wobec dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, postępowanie upadłościowe, bądź wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

Spółka dokonała odpisów aktualizujących te należności w latach ubiegłych w księgach rachunkowych, traktując te odpisy jako koszty niepodatkowe. Obecnie zdaniem Zarządu prawdopodobieństwo nieściągalności jest bardzo wysokie, wobec czego Spółka decyduje się na zaliczenie powyższych odpisów aktualizujących dokonanych w latach ubiegłych do kosztów uzyskania przychodów roku 2006. Przedmiotowe należności zostały uprzednio zaliczone do przychodów podatkowych Spółki.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym wątpliwości Spółki dotyczą momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów aktualizujących należności dokonane w księgach rachunkowych w przypadku, gdy nieściągalność należności została uprawdopodobniona.

Spółka stoi na stanowisku, że prawo zaliczenia odpisów aktualizacyjnych do kosztów uzyskania przychodów przysługuje podatnikowi nie tylko w roku, w którym wystąpiły formalne przesłanki uprawdopodabniające nieściągalność wierzytelności, wymienione w art. 16 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ale także w latach następnych, o ile przesłanki, o których mowa w art. 16 ust. 2a nadal istnieją, przy czym prawo to ograniczone jest terminem przedawnienia wierzytelności.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami, uznając stanowisko Spółki za prawidłowe, informuje, co następuje:

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – dalej updop - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 26a nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Zgodnie z zapisem art. 16 ust. 1 pkt 2a nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

a) dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo

b) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo

c) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego, albo

d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 20 w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają precyzyjnie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących należności w sytuacji, gdy nieściągalność należności została uprawdopodobniona.

Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów określony został w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do powyższego przepisu koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe, w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W związku z tym, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzują momentu, w którym należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące wartość należności, lecz możliwość odniesienia w koszty wiążą z momentem zaistnienia zdarzeń uprawdopodabniających nieściągalność tych należności - to dopiero z chwilą zaistnienia tych zdarzeń podatnik ma prawo (a nie obowiązek) odniesienia w ciężar kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych odpisów.

Jednocześnie termin ten ograniczony jest przepisem art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. przedawnienia) wyznaczającym górną czasową granicę zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny oraz uwzględniając przytoczone powyżej przepisy stwierdzić należy, że stanowisko przedstawione przez Spółkę jest prawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez Pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 PLN (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.).

Podobne interpretacje: