Drukuj

w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary

Odpowiadając na pismo z dnia 02.12.2003 r. znak: PH/5358/2003 r. w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia.

Kara umowna poniesiona z tytułu zerwania umowy nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późn. zm.) ponieważ z tego tytułu nie mógł wystąpić spodziewany przychód. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1) co oznacza że pomiędzy tymi wydatkami, a osiągniętym przychodem winien zachodzić związek przyczynowy a wydatek ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Kara umowna poniesiona z tytułu odstąpienia od umowy nie pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z konkretnym przychodem podatnika w związku z czym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 cyt. ustawy (zgodnie z uzasadnieniem wyroku NSA z dnia 13 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Ł 2683/95).

Ponadto zmniejszenie straty lub jej zapobieżenie poprzez odstąpienie od umowy w świetle przepisów art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostało określone jako przychód, a więc również wydatki z tym związane nie są kosztem uzyskania przychodu.

Podobne interpretacje: