Drukuj

Czy wydatki z tytułu wypłacanych pośrednikom ubezpieczeniowym prowizji akwizycyjnych powinny na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w roku, którego dotyczą ?

Z przedstawione go przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawiera lub zleca zawieranie umów ubezpieczenia uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym, spełniającym warunki uznania ich za agentów lub brokerów ubezpieczeniowych. W celu otrzymania składek z tytułu umów ubezpieczenia Spółka podpisuje z pośrednikami umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe, na podstawie których pośrednicy w zamian za wypłaconą prowizję wykonują szereg czynności faktycznych lub czynności prawnych mających na celu doprowadzenie do podpisania przez Spółkę umów ubezpieczenia bezpośrednio z klientem Spółki.

Spółka traktuje wydatki z tytułu prowizji wypłacone na rzecz pośredników jako koszty akwizycji wskazane w § 2 pkt 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, (dalej Rozporządzenie) i zgodnie z § 16 Rozporządzenia dla celów księgowych dokonuje ich rozliczenia w czasie. W tym celu ujmuje koszty akwizycji, w części przypadającej na przyszłe okresy sprawozdawcze na koncie "aktywowane koszty akwizycji.

W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem czy wydatki z tytułu wypłacanych pośrednikom ubezpieczeniowym prowizji akwizycyjnych powinny na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w roku, którego dotyczą.

W opinii Spółki wydatki ponoszone z tytułu wypłaconych prowizji akwizycyjnych powinny zostać uznane za koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki te są ponoszone przez Spółkę w celu uzyskania przychodów w postaci składek ubezpieczeniowych, a jednocześnie nie zostały przez ustawodawcę wskazane w art. 16 ust. 1 ww. ustawy jako wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wypłacone prowizje akwizycyjne dotyczą umów ubezpieczenia na życie zawieranych na okres dłuższy niż jeden rok, w konsekwencji w opinii Spółki wydatki z tytułu prowizji akwizycyjnych powinny być zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane dla celów podatkowych w roku, którego dotyczą. Na podstawie tego przepisu w danym roku podatkowym powinny zostać potrącone także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, o ile dotyczą przychodów tego roku podatkowego.

Zdaniem Spółki mając na uwadze brzmienie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie można uznać, iż prowizje akwizycyjne wypłacone przez Spółkę w pierwszym roku trwania kilkuletniej umowy ubezpieczenia na życie dotyczą wyłącznie składki należnej za pierwszy rok obowiązywania takiej umowy ubezpieczenia na życie. Dlatego zdaniem Spółki wypłacone prowizje akwizycyjne powinny być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów w powiązaniu z rozpoznawanym w kolejnych latach przychodem z tytułu składek.

W ocenie Spółki za przyjęciem takiego stanowiska przemawia okoliczność, iż Spółka rozpoznaje jako przychód danego roku składkę ubezpieczeniową jedynie w takiej części wynagrodzenia należnego za cały okres trwania umowy ubezpieczenia, w jakiej składka jest należna za ten właśnie rok. Zdaniem Spółki w niektórych przypadkach skrócenie czasu trwania umowy ubezpieczenia (np. wskutek wypowiedzenia umowy) może skutkować koniecznością zwrotu przez pośredników przedpłaconej prowizji akwizycyjnej. W konsekwencji prowizje akwizycyjne poniesione przez Spółkę nie mogą zostać uznane za wydatek o charakterze definitywnym.

Spółka stoi na stanowisku, iż z tytułu zawieranych umów ubezpieczenia na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy składka jako kwota należna za każdy kolejny rok trwania odpowiedzialności z tytułu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, staje się przychodem podatkowym w tych latach podatkowych, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa zapewniana przez Spółkę. W konsekwencji w momencie pojawienia się przychodu z tytułu składki w konkretnym roku podatkowym Spółka powinna rozpoznać odpowiednią część prowizji akwizycyjnej jako koszt uzyskania przychodu dotyczącego roku podatkowego, w którym pojawił się przychód.

W opinii Spółki wcześniejsze rozpoznanie przez Spółkę wydatków z tytułu prowizji akwizycyjnej jako kosztów uzyskania przychodów nie znajduje podstaw w przepisach prawa podatkowego, gdyż przyjęcie takiego stanowiska prowadziłoby do rozpoznania wydatku jako kosztu w okresach poprzedzających rok, w którym Spółka rozpoznałaby przychód z tytułu składki, którego dotyczy przedmiotowy wydatek.

Zdaniem Spółki brak definitywnego rozporządzenia przez Spółkę środkami pieniężnymi wypłaconymi tytułem prowizji agencyjnych przemawia za koniecznością rozpoznania wydatków z tytułu takich prowizji w powiązaniu z danym rokiem podatkowym, w którym powstaje przychód z tytułu składki. W przypadku bowiem jednorazowego zaliczenia prowizji akwizycyjnych do kosztów uzyskania przychodów juz w pierwszym roku obowiązywania umowy ubezpieczenia, przedwczesne rozwiązywanie takiej umowy będzie wiązać się z odzyskaniem przez Spółkę części prowizji zaliczanych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

W opinii Spółki osiągając przychód z tytułu składki ubezpieczeniowej stopniowo w kolejnych latach trwania umowy ubezpieczenia na życie Spółka jest uprawniona i powinna potrącić odpowiednią część wydatków z tytułu prowizji akwizycyjnych dotyczących przychodu ze składki ubezpieczeniowej oraz roku podatkowego tylko i wyłącznie w tych latach podatkowych, w których wystąpił taki przychód. Mając na uwadze powyższe argumenty w opinii Spółki bezpośrednie powiązanie kosztów akwizycyjnych z przypisem składki nakłada na Spółkę obowiązek rozpoznania kosztu podatkowego na zasadach wskazanych w art. 15 ust. 4 ww. ustawy i przez to w dacie zarachowania dla celów księgowych.

Zdaniem Spółki przytoczone powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na konieczność zaliczenia poniesionych przez Spółkę kosztów akwizycji do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym jako przychód podatkowy zostanie rozpoznana składka otrzymana na podstawie umowy zawartej w wyniku wspomnianej działalności akwizycyjnej. Składka ta zgodnie z przepisami rozporządzenia zostaje wyliczona każdorazowo w taki sposób, że przychód do opodatkowania rozpoznany przez Spółkę w konkretnym roku podatkowym dotyczy jedynie określonej części wynagrodzenia Spółki należnego w związku z udzieloną ochroną ubezpieczeniową. W konsekwencji zdaniem Spółki również prowizja akwizycyjna wypłacona pośrednikom powinna zostać rozpoznana jako koszt podatkowy w danym roku podatkowym w odpowiedniej części, w powiązaniu z przychodem uzyskanym przez Spółkę.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Uzpdu Skarbowego w Warszawie potwierdza stanowisko Spółki i wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy, Z powyższego wynika, iż pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi wydatkami musi istnieć związek przyczynowy. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu koszty prowizji akwizycyjnej wypłacanej agentom pozostają w związku przyczynowym z osiągniętym przychodem Spółki. Prowizja akwizycyjna jest formą wynagrodzenia agenta, przy większej ilości zawartych umów, agent dostaje większe wynagrodzenie. Natomiast głównym źródłem przychodu dla Spółki są składki ubezpieczeniowe płacone na podstawie zawartych umów ubezpieczenia przez agentów.

W myś1 art. 15 ust. 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą tj. są potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Z wyżej cytowanego przepisu wynika iż koszty uzyskania przychodu należy potrącać w tym roku podatkowym w którym osiągnięto przychód lub spodziewano się osiągnięcia przychodu. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka osiąga przychód w danym roku podatkowym odpowiednio do kwoty składki określonej w tym roku. Natomiast prowizja akwizycyjna płacona jest jednorazowo. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu osiągając przychód z tytułu składki ubezpieczeniowej stopniowo w kolejnych latach trwania umowy ubezpieczenia na życie, Spółka ma prawo do potrącania odpowiedniej części wydatków z tytułu prowizji akwizycyjnych dotyczących przychodu ze składki ubezpieczeniowej w roku podatkowym tylko w którym wystąpił przychód ze składki ubezpieczeniowej.

Podobne interpretacje: