Drukuj

1. Czy dopłata w formie świadczenia pieniężnego wnoszona przez wspólników jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?2. Czy można skorzystać z odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu materiałów i usług, uregulowanych z kwoty dopłaty?3. Czy wydatki sfinansowane dopłatą wniesione przez właściciela w trybie art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych stanowią koszty uzyskania przychodu, a jeżeli nie to w jaki sposób należy rozliczyć te wydatki?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 ze zm.).

W dniu 12.01.2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie pisemnej informacji w następujących sprawach:

Czy kwota dopłaty jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług i czy Spółka może skorzystać z prawa odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług, wynikającego z faktury zakupu materiałów i usług, które uregulowane zostaną z kwoty dopłaty?

Zdaniem Spółki dopłata w formie świadczenia pieniężnego wnoszona przez wspólników w celu naprawy sytuacji finansowej w Spółce nie jest obrotem, który podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Ponadto w żadnym artykule wyżej cytowanej ustawy nie ma ograniczenia w zakresie pochodzenia środków finansowych, z których dokonywana jest zapłata zobowiązań wobec dostawców, zatem możliwe jest odliczenie podatku naliczonego wynikającego z wystawionych faktur VAT.

Czy wydatki sfinansowaną dopłatą w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszt uzyskania przychodu?

Według Spółki dopłaty otrzymane w trybie art. 177 Kodeksu spółek handlowych stanowią formę świadczenia pieniężnego na rzecz Spółki. Mają one na celu dostarczenie Spółce kapitału obrotowego. Dopłaty te przekazywane będą w oparci o § 31 umowy Spółki. Wydatki Spółki związane z prowadzoną działalnością pokryte otrzymanymi środkami mają związek z uzyskanymi przychodami i w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszt uzyskania przychodu.

Organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego w sprawie wyjaśnia, co następuje:

W myśl art. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pieniądze nie są towarem i dlatego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Art. 15 wyżej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług określa, że podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i art. 17 jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, o których mowa w art. 6 ust. 8, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Kwota dopłat wnoszona przez wspólników w formie świadczenia pieniężnego w celu poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu materiałów i usług regulują przepisy ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (art. 19, art. 20, art. 21 i art. 25). Żaden z przytoczonych przepisów nie określa pochodzenia środków finansowych, z których winna być uregulowana płatność za fakturę, z której następnie zostanie odliczony podatek naliczony. Zatem pokrycie należności ze środków pieniężnych uzyskanych z dopłat wnoszonych przez wspólników Spółki nie oznacza utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu materiałów i usług, bowiem żaden przepis tego nie zabrania.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 954 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu, kosztami uzyskania przychodu są te wydatki które spełniają równocześnie dwa warunki:

  • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu,
  • nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 1-65 ustawy.

Są to jedyne, określone ustawowo kryteria uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodów, natomiast nie ma znaczenia dla tej kwalifikacji, z jakich środków zostały sfinansowane poniesione wydatki.

Konkludując, skoro nie źródło sfinansowania wydatków tylko ich rodzaj decyduje czy są one kosztem uzyskania przychodu, to wydatki Spółki sfinansowane dopłatą, będą stanowić koszty uzyskania przychodów jeżeli będą spełniać warunki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne interpretacje: