Drukuj

Czy podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów mogą być wyciągi bankowe ? Czy kosztem prowadzonej działalności gospodarczej mogą być prowizje pobierane przez bank za realizację tytułów egzekucyjnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004r. / data wpływu 17.05.2004r. / w sprawie dowodu księgowego stanowiącego podstawę do ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów opłat bankowych i innych kosztów realizowanych przez bank na podstawie tytułów wykonawczych oraz możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowizji bankowych za realizację tytułów egzekucyjnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. / wyjaśnia :

  • Ze stanu faktycznego opisanego w zapytaniu wynika, iż bank z którego usług Pan korzysta na potwierdzenie dokonanych operacji , jako dowód wystawia wyciągi bankowe bez załączników w formie not obciążeniowych. Jedynymi załącznikami są zrealizowane polecenia przelewu – o ile takowe były .Pytanie brzmi :
  • - czy w tej sytuacji podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów mogą być wyciągi bankowe ?
  • -czy kosztem prowadzonej działalności gospodarczej mogą być prowizje pobierane przez bank za realizację tytułów egzekucyjnych ?

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów /DZ.U.Nr 152 poz.1475 ze zm./ – podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe , którymi są :
1 ) faktury VAT , faktury VAT RR , faktury VAT KOMIS , faktury VAT MP, dokumenty celne , rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące , zwane dalej „ fakturami ”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach , lub
2 ) inne dowody , wymienione w § 13 i 14 stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej :
a ) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron ( nazwę i adresy ) uczestniczących w operacji gospodarczej , której dowód dotyczy ,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej , której dowód dotyczy , z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu , wystarcza podanie jednej daty ,
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie , jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych ,
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie .

Jednakże zgodnie z § 13 za dowody księgowe uważa się również :
pkt. 4 ) dowody opłat pocztowych i bankowych ;
pkt. 5) inne dowody opłat , w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat , oraz dokumenty zawierające dane , o których mowa w § 12 ust. 3 pkt. 2 .

Wobec powyższego w sytuacji , gdy bank do wyciągów bankowych nie dołącza not obciążeniowych spełniających wymagania wynikające z § 12 ust. 3 cyt. rozporządzenia , podstawą zapisu w księdze będzie polecenie przelewu ( jako opłaty bankowe ) a gdy nie będzie polecenia przelewu to ewentualnie przedmiotowe wyciągi bankowe – jako „ inne dowody opłat ” .

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań .Kosztami egzekucyjnymi są wszelkie koszty ponoszone przez organ egzekucyjny w związku z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji . W tej sytuacji pobrana przez bank prowizja za przelanie zobowiązań wynikających z tytułów egzekucyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zdaniem tut. organu podatkowego będzie stanowić koszt uzyskania przychodów .

Podobne interpretacje: