Drukuj

Czy wydatki poniesione na reklamacje, badania labolatoryjne, aplikacje probne prezentacji oferty w przetargu, testy przed wykonaniem dużych robót, aplikacje demonstracyjne, sprzedaż premiową oraz zużycie towarow podczas budowy, remontu budynku należacego do Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 04 maja 2006r. (data wpływu 23 maj 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie


postanawia


uznać stanowisko Spółki za prawidłowe w zakresie pytań I. 1 – I. 8 dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków określonych w w/w punktach wniosku.


UZASADNIENIE


Spółka prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych i wszelkiego rodzaju klei dla przemysłu. Czasami pracownicy Spółki w oparciu o druki zamówień wewnętrznych pobierają z magazynu towary i przeznaczają je na jeden z następujących celów:

1. Reklamacje.Materiał przekazywany jest klientowi w związku ze zgłoszoną przez niego reklamacją, kiedy np. materiał sprzedany wcześniej klientowi okazał się wadliwy.

2. Badania laboratoryjne – certyfikacja.Materiał przekazywany jest instytucjom badawczym i aprobującym w celu przeprowadzenia przez nie badań, w wyniku których wydane zostaną niezbędne atesty, certyfikaty i opinie profesjonalne dotyczące tych towarów, umożliwiające ich sprzedaż i zastosowanie na wszelkiego rodzaju budowach.

3. Badania naukowe.Materiały przekazywane są różnego rodzaju wyższym uczelniom, instytucjom badawczym i naukowcom, którzy przeprowadzają w oparciu o nie badania. W ich efekcie potwierdzone zostają pewne parametry materiału oraz opisywane ich nowe zastosowania.

4. Aplikacje próbne podczas prezentacji oferty w przetargu.Jako oferent startujący w przetargu Spółka przekazuje próbkę towaru – np. próbkę posadzki o wymiarach 1m. na 1m. wykonaną na obiekcie. Oprócz dokumentacji oferty również przekazane próbki i ich jakość analizowane są przez osoby decydujące o wyborze materiału

5. Testy przed wykonaniem dużych robót.Przed wykonaniem dużych robót zatrudnieni przez Spółkę instruktorzy przygotowują tzw. pola próbne. Ma to na celu ponowne sprawdzenie czy oferowany materiał jest odpowiedni do warunków w jakich ma być położony, oraz zademonstrowanie firmie wykonawczej sposobu aplikacji tych materiałów.

6. Aplikacje demonstracyjne.Spółka przygotowuje próbki np. 1m. na 1m. posadzki. Próbki te są wystawione np. w składzie budowlanym, w sklepach, w biurach wykonawców, w pracowniach projektowych itp. tj. wszędzie tam gdzie właściciel pośrednio lub bezpośrednio sprzedaje wyroby Spółki (klient nie ma możliwości zobaczenia jak one wyglądają inaczej niż na próbce, bo materiał sprzedawany jest w postaci sproszkowanej lub w płynnej).

7. Sprzedaż premiowa.Spółka prowadzi sprzedaż premiową niektórych produktów dla swoich klientów poprzez dołączenie np. do jednej palety klejów dodatkowego produktu. W oparciu o przygotowaną wcześniej w ten sposób ofertę dla poszczególnych klientów, wraz z wystawioną fakturą sprzedaży Spółka załącza np. pistolet do aplikacji klejów. Dodawane produkty np. pistolety do aplikacji klejów, znajdują się również w ofercie handlowej naszej firmy. Oferty takie mają na celu uatrakcyjnienie sprzedawanych towarów, a przez to zachęcenie klientów do ich zakupu.

8. Zużycie towarów podczas budowy/remontu magazynu/budynku biurowego należącego do Spółki.Ponieważ Spółka sprzedaje materiały budowlane, to naturalne jest – w jej ocenie - iż podczas remontu należących do niej budynków wykorzystuje własne materiały pobrane z magazynu.

Pracownik każdorazowo opisuje na druku zamówienia wewnętrznego cel na jaki zostały pobrane towary i podpisuje to zamówienie. Zamówienia te są archiwizowane jak wszelkie inne dokumenty księgowo – podatkowe.

W związku z powyższym Spółka wystąpiła z pytaniem:

czy w sposób prawidłowy kwalifikuje w/w wydatki jako koszty uzyskania przychodów...

Wydanie towarów opisane powyżej związane jest – zdaniem Spółki – z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem i dokonywane jest w celu zwiększenia przychodów. Żaden z przypadków wymienionych powyżej nie jest wyszczególniony w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności żaden z wydatków nie stanowi kosztów reprezentacji i reklamy o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. Zatem koszty wszystkich towarów pobranych z magazynu w w/w celach stanowią koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Przygotowanie i przekazywanie aplikacji próbnych podczas prezentacji oferty w przetargu, opisane w pkt 4, ma na celu zaprezentowanie rozwiązania technologicznego oraz wyglądu konkretnego oferowanego w danym przetargu produktu i jest częścią przygotowywanej oferty. Przekazanie to nie stanowi reklamy. Próbki demonstracyjne opisane w pkt 6 stanowią materiał informacyjny, a nie reklamowy. Ponadto eksponowane są one w składach budowlanych dostępnych dla wszystkich potencjalnych klientów. Zagadnienie wymienione w pkt 9 nie zostało opisane, gdyż jak wynika z treści wniosku, nie jest ono przedmiotem zapytania w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się z wnioskiem Spółki wyjaśnia co następuje:

Podstawowym przepisem w oparciu o który dane wydatki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jest. art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zaznaczyć jednak należy, iż możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, iż wydatek ten przysporzy spodziewane przychody.

Ad. 1 Reklamacje.

Zgodnie z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Stosownie zaś do art. 577 § 1 kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika, że w przypadku gdy przekazany towar okazuje się wadliwy, na sprzedawcy ciąży obowiązek prawny naprawy bądź wymiany wadliwego towaru. Zatem wydatki związane z naprawą lub wymianą wadliwego towaru należy uznać za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 2,3 Badania laboratoryjne, naukowe, certyfikacja.

Kwestię zaliczenia wydatków związanych z przekazaniem materiałów w celu uzyskania dotyczących ich atestów, certyfikatów i profesjonalnych opinii, należy rozpatrywać pod kątem związku z uzyskiwanymi przychodami. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się handlem materiałami budowlanymi jak również wszelkiego rodzaju klejami przemysłowymi. Tego typu materiały muszą odpowiadać właściwym wymaganiom z zakresu prawa budowlanego, a więc np. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty. Ponadto znajomość parametrów jak również możliwości zastosowania poszczególnych materiałów, wiąże się z właściwym wykorzystywaniem tych materiałów. Jednym z wielu obowiązków, które ciążą na sprzedawcy, jest kompleksowe udzielenie informacji klientowi na temat oferowanego przez siebie towaru i ewentualnie prezentacja sposobu jego wykorzystania, brak takich informacji spowodowałby błędne zastosowanie tego towaru, a w konsekwencji naraziłby nabywcę na duże straty. Zatem w tym przypadku również należy przyjąć, że wydatki związane z badaniami naukowymi, laboratoryjnymi, certyfikacją należy zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów o których mowa w art. 15 ust. 1 w/w ustawy.

Ad. 4 Aplikacje próbne prezentacji oferty w przetargu.

Jeśli chodzi o wydatki związane ze startowaniem Spółki w różnego rodzajach przetargach, to należy przyjąć, że już sam fakt przystąpienia do przetargu można potraktować jako działanie zmierzające do uzyskania przychodu. Wydatki związane z przystąpieniem do przetargu, Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli udokumentuje celowość ich poniesienia. Z wniosku wynika, że Spółka zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych i wszelkiego rodzaju klei dla przemysłu. Wykonanie próbki z oferowanych przez Wnioskodawcę materiałów, a także stworzenie i dołączenie dokumentów dotyczących tych próbek i materiałów na potrzeby przetargu, należy uznać za koszt uzyskania przychodów o którym mowa w art.15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 5 Testy przed wykonaniem dużych robót.

W przypadku wydatku związane z przygotowywaniem tzw. „pól próbnych”, kwestia zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przedstawia się podobnie jak w przypadku przekazania materiałów do badań. Wykonanie „pól próbnych” ma na celu zapewnienie prawidłowego użycia materiałów, jak również jest istotne dla bezpieczeństwa wykonywanych robót budowlanych. Zatem wydatki te podobnie jak w przypadku materiału przekazanego do celów badań naukowych, stanowią koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 6 Aplikacje demonstracyjne

Z treści wniosku wynika, że materiały sprzedawane przez Spółkę mają charakter sproszkowany lub płynny. Wykonanie próbki demonstracyjnej ma na celu pokazanie klientowi sposobu wykorzystania oferowanych przez Spółkę materiałów i wiąże się z udzielaniem informacji na temat oferowanych produktów. Zatem należy przyjąć, że wydatki związane z wykonaniem i wystawianiem próbek w miejscach gdzie są sprzedawane wyroby Spółki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 7 Sprzedaż premiowa.

Termin „sprzedaż premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach prawa podatkowego, natomiast praktyka stosowana przez podmioty gospodarcze wskazuje, że pod pojęciem tym kryją się czynności mające na celu zachęcenie nabywców do dokonywania zakupów o określonej wartości, bądź systematycznego dokonywania zakupów. Sprzedaż premiową należy utożsamiać z transakcją, w ramach której obok sprzedaży towaru lub usługi dochodzi do wydania nabywcy premii (nagrody). Jej konstrukcja oparta jest bowiem na założeniu, że każdemu klientowi spełniającemu określone warunki wydawana jest nagroda. Przy czym, dla sprzedaży premiowej charakterystyczne jest to, że nagrodą nie są pieniądze ani towary lub usługi, które sprzedano nabywcy. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że w opisanym przez Spółkę stanie faktycznym mamy do czynienia ze sprzedażą premiową. Wydatki związane z organizacją sprzedaży premiowej mają niewątpliwie wpływ na jej uatrakcyjnienie, a tym samym na uzyskanie przychodu. W związku z tym, że pozostają w bezpośrednim związku z przychodami ze sprzedaży, oraz nie są ujęte w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu, stanowią w całości koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy.

Ad. 8 Zużycie towarów podczas budowy/remontu magazynu/budynku biurowego należącego do Spółki

Co do kwestii zużycia towarów podczas remontu/budowy magazynu/budynku biurowego należącego do Spółki, to należy zauważyć, że nie występuje tutaj związek bezpośredni pomiędzy poniesieniem wydatku związanego z remontem a uzyskanym przychodem. Czasami pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodu nie zachodzi związek bezpośredni tzn. nie jest możliwe wykazanie, że poniesienie konkretnego wydatku posłużyło uzyskaniu konkretnego przychodu. Nie oznacza to oczywiście, że takiego wydatku nie można uznać za koszt uzyskania przychodu. Również takie wydatki, które wpływają pośrednio na uzyskanie przychodów są kosztem uzyskania przychodów. Przeznaczenie własnych towarów na remonty własnych budynków, nie oznacza, że Spółka traci prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem bądź wytworzeniem tych towarów. Wydatki związane z nabyciem lub wytworzeniem tych materiałów, pomimo tego iż nie zostały one przeznaczone na sprzedaż należy zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednakże Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zauważa, że przedmiotowe koszty powinny być właściwie udokumentowane, tj. w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r.- o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Należy zwrócić uwagę, że przez remont rozumie się generalnie prace, które mają na celu odtworzenia zużytej substancji środka trwałego. Natomiast roboty budowlane, które mają charakter inwestycji czy ulepszeń w rozumieniu odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – są rozliczane jako koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od ich wartości początkowej. Zużyte więc materiały w procesie inwestycji i ulepszenia środków trwałych zwiększają wartość początkową środków trwałych powstających w toku tych działań.

Podobne interpretacje: