Drukuj

Czy koszt polisy ubezpieczeniowej samochodu zawartej na 5 lat można wpisać jednorazowo w koszty firmy?

POSTANOWIENIE


Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2006r. uzupełnionym w dniu 14.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zdarzeń gospodarczych dokonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów metodą memoriałową.Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej zakupiony został w systemie ratalnym samochód, który wprowadzony został do ewidencji środków trwałych w dniu 08.06.2006r.W tym samym dniu zawarta została polisa ubezpieczeniowa na okres 5 lat.Wartość polisy wraz z wartością samochodu spłacana będzie w formie ratalnej.

Pytanie podatnika:

Czy wartość polisy ubezpieczeniowej będzie można zaliczyć jednorazaowo w koszty firmy w 2006r.

2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

Zdaniem wnioskodawcy wartość polisy ubezpieczeniowej stanowi koszt uzyskania przychodów, którą ma prawo zaliczyć w całości w koszty roku 2006.

3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 powyższej ustawy.Generalna zasada momentu potrącenia kosztów uzyskania przychodów została określona w art.22 ust.1 i 4.Zgodnie z art.22 ust.4, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust.5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (metoda kasowa). Odstępstwo od tej zasady, polegające na potrącalności kosztów w tym roku podatkowym, którego dotyczą, ma zastosowanie do podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe oraz do tych tylko podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów, którzy prowadzą je w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów odnoszących się tylko do danego roku podatkowego (metoda memoriałowa). Zasada ta została wymieniona w art.22 ust.5 i ust.6 w/wym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W świetle przepisu art.22 ust.5 u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objęte tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego, oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono - jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe. W tym przypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione.Zgodnie z art.22 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powyższa zasada ma również zastosowanie do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów pod warunkiem że stale, w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.Z cytowanych powyżej przepisów art.22 ustawy wynikają więc dwa możliwe sposoby ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów:- wg daty poniesienia wydatku (art.22 ust.4) - metoda kasowa- odpowiednio do okresu, w którym został uzyskany przychód związany z kosztami (art.22 ust.5) - metoda memoriałowa.Metoda memoriałowa, polega na tym, że koszty uzyskania przychodów, są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko koszty danego roku podatkowego, czyli:- koszty poniesione w danym roku i wiążące się z przychodami tego roku,- koszty poniesione w latach poprzednich, lecz dotyczące przychodów danego roku- koszty (ściśle określone co do rodzaju i kwoty), które zostały zarachowane, chociaż ich faktycznie nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku, chyba, że zarachowanie kosztu w danym roku było niemożliwe; w tej sytuacji koszt potrąca się w roku, w którym został faktycznie poniesiony.Jeżeli więc wnioskodawca zawarł umowę ubezpieczenia samochodu w czerwcu 2006r.na okres od 08.06 2006r. do 07.06.2011r. i stosuje metodę memoriałową ewidencji kosztów w księdze podatkowej, będzie mógł zaliczyć jednorazowo w 2006r. 7/12 składki rocznej na ubezpieczenie samochodu - dokonując wpisu tej kwoty w kolumnie 14 księgi podatkowej w czerwcu 2006r., lub co miesiąc - w okresie od czerwca do grudnia 2006r. księgować 1/12 kwoty rocznej składki. W następnym roku będzie mógł już w styczniu jednorazowo zaliczyć do kosztów 2007r. kwotę składek przypadających na ten rok (12/12) lub też księgować co miesiąc 1/12 części składki w okresie od stycznia do grudnia 2007r. W następnych latach księgowań należy dokonywać analogicznie jak opisano powyżej.

Podobne interpretacje: