Drukuj

Czy koszty prowizji pobrane przez firmę windykacyjną od wyegzekwowanych należności stanowią koszt podatkowy?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku, złożonego w tutejszym urzędzie w dniu 05.10.2006r. i uzupełnionego w dniu 30.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie:

Czy koszty prowizji pobrane przez firmę windykacyjną od egzekwowanych należności stanowią koszt podatkowy ?

stwierdza , że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Przedsiębiorstwo posiada należności od kontrahentów, z którymi ma problemy w ich egzekwowaniu. W związku z coraz większymi trudnościamizwiązanymi z ich otrzymaniem zdecydowało się na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, która od odzyskanych należności pobiera prowizję w wysokości ustalonej w zawartej umowie. Według podatnika koszty prowizji pobrane przez firmę windykacyjną stanowią koszty uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach informuje jak niżej:

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zm. ) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami takimi są koszty zarówno bezpośrednio, jaki i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem.

Poniesione koszty windykacji należności mogą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególności jeśli podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem kosztu i uzyskaniem przychodu, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane.

Koszty czynności windykacyjnych nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Ponoszone przez Pana koszty związane z windykacją należności mają związek z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przychodami, w związku z powyższym stanowiąkoszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze unormowania przytoczonych powyżej przepisów, stanowisko zaprezentowaneprzez podatnika w rozpatrywanym wniosku uznano za prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmianylub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zawierające interpretacje służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczeniapostanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Podobne interpretacje: