Drukuj

W którym momencie należy rozpoznawać przychody i koszty wynikające z tytułu kontraktu typu swap na stopę procentową.

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 20.07.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 24.07.2006r.), uzupełnionego poprzez uiszczenie opłaty skarbowej, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie należy rozpoznawać przychody i koszty wynikające z tytułu kontraktu typu swap na stopę procentową, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


p o s t a n a w i a


uznać stanowisko Strony za prawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank zawiera kontrakty terminowe IRS (interest rate swap), czyli swap na stopy procentowe. Umowy tego typu polegają na tym, że od ustalonej kwoty, zwanej kwotą bazową strony kontraktu dokonują wzajemnych płatności, z tym, że jedna strona dokonuje płatności w takiej wysokości, w jakiej byłyby należne odsetki od tej kwoty ustalone według stałej stopy procentowej, natomiast druga strona kontraktu dokonuje płatności w takiej wysokości, w jakiej byłyby należne odsetki od kwoty bazowej ustalone według zmiennej stopy procentowej. Kwota bazowa nie jest przekazywana między stronami. Umowa zawarta jest na kilka lat, a terminy płatności nie pokrywają się.

Spółka stoi na stanowisku, iż realizacja praw z transakcji typu swap następuje w każdej dacie płatności wynikającej z kontraktu. Zdaniem Banku, prawo rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów dokonywanych płatności dotyczących kontraktu swap nastąpi w każdej dacie dokonywania tych płatności przez Stronę. Natomiast odnośnie momentu powstania przychodu z tytułu powyższych transakcji, Bank uważa, iż zastosowanie znajdą regulacje art. 12 ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki, przychód powstanie w momencie zbycia kontraktu, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Natomiast w przypadku realizacji praw wynikających z kontraktu w dacie otrzymania płatności, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymano zapłatę.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stanowisko Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, co następuje:

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe. Zgodnie z art. 16 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe. Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8b tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast w odniesieniu do przychodów zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Swapem na stopę procentową (interest rate swap - IRS) jest transakcja, na podstawie której strony kontraktu zobowiązują się do wymiany należności odsetkowych w tej samej walucie, od tej samej kwoty, lecz według różnych stóp procentowych, bez dokonywania płatności kapitałowych (wielkość kapitału, który nie podlega wymianie, jest ustalany w umowie w celach ustalenia kwoty, od której będą naliczane odsetki). W określonym w umowie terminie następuje wyrównanie w wysokości różnicy między stałą a zmienną stopą procentową. W świetle powyższego nie ma wątpliwości, iż swapy na stopy procentowe, spełniają definicję pochodnych instrumentów finansowych sformułowaną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z cytowanym wyżej art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki związane z nabyciem instrumentów pochodnych stanowią koszty podatkowe dopiero w momencie realizacji praw wynikających z tych instrumentów. Zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu realizacja praw z tytułu transakcji typu swap na stopę procentową następuje w każdej dacie płatności wynikającej z kontraktu. W związku z powyższym prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu przedmiotowych transakcji nastąpi w każdej dacie dokonywania płatności przez Stronę. Jeżeli chodzi o moment powstania przychodu z tytułu transakcji typu swap, to stwierdzić należy, iż zgodnie z cytowanym wyżej art. 12 ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód ten powstanie:

w przypadku zbycia kontraktu w dacie jego zbycia, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zbycie,

w przypadku realizacji praw wynikających z kontraktu w dacie otrzymania zapłaty, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymano zapłatę.

Identyczne stanowisko zostało wyrażone w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18.10.2004r., znak PD-005U-590/04/EP, na którą powołał się Bank w niniejszym wniosku. Reasumując, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, przedstawione we wniosku stanowisko Strony jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Podobne interpretacje: