Drukuj

Czy wydatek poniesiony na zakup domeny internetowej można jednorazowo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czy też powinno się ją zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i rozliczyć jej wartość w czasie?

Stan faktyczny opisany przez podatnika: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży samochodów osobowych dokonał zakupu domeny internetowej od podatnika, który korzystał z niej poprzednio za kwotę 11.000 zł netto. Razem z umową sprzedaży zostały podpisane oświadczenia strony zrzekającej sie domeny oraz oświadczenie strony przejmującej domenę, że przejmuje prawa i obowiązki wynikające z zasad rejestracji i utrzymywania domeny internetowej, stając się równocześnie abonentem sp. z o.o. , która obsługuje rejestrację i utrzymywanie nazw domen. Domena internetowa będzie służyła w wykonywaniu działalności gospodarczej i będzie miała na celu rozszerzenie możliwości zdobywania klientów w ramach pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych. W związku z tym Podatnik zapytuje się czy zakup domeny internetowej można jednorazowo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czy też powinno się ją zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, a co za tym idzie rozliczyć jej wartość w czasie.”Zdaniem Pana wydatek ten stanowi jednorazowo koszt uzyskania przychodów.

Stanowisko podatnika: Podatnik uważa iż, wydatek ten stanowi jednorazowy koszt uzyskania przychodów.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z definicji tej wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a wiec koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów.Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 pkt 8 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23
Art. 22b ust. 1 tejże ustawy stanowi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające sie do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
1)spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
2)spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
3)prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
4)autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
5)licencje,6)prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
7)wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji) umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23A pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Amortyzacji podlegają także wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 22b ust. 2 tj.
1)wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,
2)koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika (...),
3)składniki majątku wymienione w ust. 1, nie stanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości – jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.
Mając na względzie powyższe przepisy stwierdza się, że nie można zakwalifikować kosztów poniesionych za usługę polegającą na utworzeniu strony internetowej jako wartości niematerialnej i prawnej. Art. 22b ust. 1 i 2 zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów. Natomiast art. 22c określa katalog, m.in. wartości niematerialnych i prawnych, które nie podlegają amortyzacji. Ponieważ, w żadnym tym przepisie nie wymieniono zakupu domeny internetowej, oznacza to, że prawo to nie jest wartością niematerialną i prawną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega amortyzacji.
Domena internetowa to złożony z kilku elementów adres strony internetowej podmiotu, który wykupił prawo do jego użytkowania i dokonał rejestracji. Posługiwanie się domeną internetową ma znaczenie w zakresie marketingu, umożliwia bowiem osobom trzecim łatwy dostęp do strony internetowej firmy, na której mogą uzyskać określone informacje o firmie i jej produktach.
A zatem wydatek dotyczący wykupienia praw do domeny internetowej przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: