Drukuj

dotyczy zasad ewidencjonowania w kosztach działalności zakupu butli gazowych oraz obowiązku ujęcia ich w sporządzanym spisie z natury,

Z opisanego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik zakupił butle w ilości 878 sztuk w cenie jednostkowej 33 zł., które napełnia gazem propan butan. Klient zakupuje tylko gaz a butla jest następnie odbierana pusta. Butle mają w tym stanie charakter opakowania zwrotnego, za które klient nie płaci.

W oparciu o § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi.

Zgodnie z § 27 ust. 1 powołanego rozporządzenia spisem z natury winny być objęte również materiały podstawowe.

Zatem sporządzając spis z natury na koniec każdego roku podatkowego podatnik winien w nim ująć butle opisując je w sposób określony w ust. 2 § 28 rozporządzenia.

Natomiast definicja kosztów uzyskania przychodów zawarta jest w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - są to wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zakup butli w ilości 878 sztuk w cenie jednostkowej 33 zł., przy uwzględnieniu przedmiotu prowadzonej działalności (handel gazem propan butan w butlach) oraz treści art. 22d ust. 1 ww. ustawy uprawnia do zaliczenia wydatków poniesionych na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów (cena jednostkowa jest niższa niż 3.500 zł).

W ewidencji wyposażenia wpisuje się takie wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1.500 zł. Cena jednostkowa zakupionej butli jest niższa od tej kwoty, w związku z czym zakup odnotowany powinien być jako koszt w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Podobne interpretacje: