Drukuj

Czy zakup 200 szt. krzeseł x 72 zł. netto za jedną sztukę należy uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie zakupu, czy drogą odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 pot. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone zapytanie w dniu 19.12.2003 r. wyjaśnia:

Zgodnie z art. 22 a ust. 1 oraz art. 22 f pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz.176 ze zm.) amortyzacji podlegają nabyte kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zwane środkami trwałymi. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł. Na podstawie ww. przepisu środkami trwałymi są maszyny, urządzenia i inne przedmioty, które muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych i cateringowych. Na potrzeby prowadzonej działalności zakupił 200 szt. krzeseł, gdzie cena 1 krzesła wynosi 72 zł. netto. Podatnik zgodnie z art. 14 a par. 2 ustawy ordynacja podatkowa wg stanu faktycznego zajął stanowisko, iż w danym momencie może być wykorzystywana dowolna ilość krzeseł, nie koniecznie cały zestaw, trudno jest też przewidzieć okres użytkowania poszczególnych krzeseł. Zatem krzesło jednostkowo stanowi odrębną całość zdatną do użycia, fakt zaś zakupu ilości 200 szt. nie przesądza, że jest to odrębne urządzenie i tylko jako kompletne zdatne jest do użycia.

Wobec powyższego zgodnie z art. 22 d cyt. wyżej ustawy wydatek poniesiony na nabycie krzeseł stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania.

Podobne interpretacje: