Drukuj

Czy można przyjąć do ewidencji środków trwałych samochód, który stanowi współwłasność małżeńską oraz jak ustalić wartość początkową wymienionego samochodu?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto ocenia jako nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

UZASADNIENIE W dniu 22.09.2006r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek z dnia 21.09.2006r., uzupełniony pismem z dnia 19.10.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika odnośnie przyjęcia do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu, który stanowi współwłasność małżeńską, oraz ustalenia wartości początkowej wymienionego samochodu.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. W sierpniu 2005r. wspólnie z żoną zakupił samochód marki „Skoda Fabia”. Na fakturze zakupu samochodu widnieje jako nabywca żona podatnika, w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest również tylko nazwisko jego żony. Żona podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik posiada z żoną wspólność majątkową. Podatnik zamierza „wprowadzić samochód do firmy od początku roku”, co organ podatkowy odbiera jako zamiar dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wspomnianego samochodu od 01.01.2006r.

Zdaniem podatnika, wprowadzenie obecnie samochodu, który jest zarejestrowany na jego żonę, do środków trwałych w prowadzonej przez niego firmie „od początku roku” i jego amortyzowanie jest możliwe. Wartość początkową pojazdu na dzień 01.01.2006r. podatnik ustalił w kwocie 35.224 zł poprzez odliczenie od ceny zakupu (37.740 zł) równowartości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 20% (629 zł) od miesiąca września 2005r., t.j. za cztery miesiące. Wnioskodawca ustaloną przez siebie w wyżej wskazany sposób wartość początkową samochodu na dzień. 01.01.2006r. uważa za prawidłową. Podatnik również jest zdania, iż może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności koszty ubezpieczenia OC/AC/NW związanego z używaniem wspomnianego samochodu.

Ustosunkowując się do wyżej przedstawionego zapytania, Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - - Nowe Miasto stwierdza co następuje:W przypadku gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, nabyty przez nich w trakcie trwania małżeństwa samochód stanowi wspólność małżeńską (jest to wspólność łączna) niezależnie od tego, który małżonek został wskazany w treści wpisów na fakturze zakupu i dowodzie rejestracyjnym. Definicję wspólności majątkowej zawiera art. 31 §1 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.), który stanowi, że wspólność majątkowa między małżonkami powstaje z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmując przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny).

Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 14, poz.176 ze zm. ) nazywanej dalej w skrócie „updof” amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, między innymi środki transportu, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

W ocenie organu podatkowego w świetle powyższych przepisów nie ma przeszkód, aby do ewidencji środków trwałych w firmie podatnika wprowadzić zarejestrowany na żonę podatnika samochód, jeśli będzie on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka. Odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt uzyskania przychodu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do brzmienia art. 22h ust.1 pkt 1 updof odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ustalonej zgodnie z przepisami ustawy wartości początkowej m.in. środków trwałych.

Odnosząc się do kwestii wartości początkowej podnieść należy, iż w myśl art. 22g ust.1, pkt 1 i ust. 3 ustawy - za wartość początkową środków trwałych w przypadku ich nabycia w drodze kupna, uważa się cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania, a w szczególności między innymi o koszty opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W omawianej sytuacji cena zapłacona przy nabyciu samochodu nie będzie adekwatna do obecnej wartości tego samochodu z uwagi na znaczny upływ czasu pomiędzy datą nabycia samochodu i datą wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Samochód nabyto w dniu 05.08.2005 r. a we wniosku z dnia 19.10.2006 r. podatnik stwierdza, że dopiero ma zamiar wprowadzenia tego samochodu do ewidencji środków trwałych. Zdaniem organu podatkowego w tych okolicznościach wartość początkowa powinna być określona w oparciu o ceny rynkowe, na podstawie regulacji zawartej w art. 22g ust. 8 cyt. ustawy. Powyższy przepis stanowi, iż jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Rozpatrując kwestię wartości początkowej w odniesieniu do opisanej we wniosku sytuacji mieć na uwadze również należy brzmienie art. 22g ust. 11 updof, zgodnie z którym w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Jak wynika z wniosku podatnika jego małżonka nie prowadzi działalności gospodarczej zatem podatnik będzie uprawniony do dokonywania odpisów od pełnej wartości początkowej środka trwałego (samochodu).

Podkreślić należy, iż zgodnie z przepisem art.22h ust.1 pkt 1 updof odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód, wprowadzono do ewidencji. Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia go do ewidencji do końca tego roku podatkowego (art.22h ust. 4 updof). Nie byłoby zatem w świetle powyższych przepisów prawidłowym działanie polegające na wpisaniu obecnie samochodu do ewidencji środków trwałych z datą „01.01.2006r.” i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych za miesiące poprzedzające miesiąc, w którym dokonano wpisu jak i za miesiąc, w którym wpis nastąpił.

Odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubezpieczenia OC/AC/NW organ podatkowy wyjaśnia, iż w myśl przepisu art.23 ust.1 pkt 47 updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Reasumując, samochód, o którym mowa we wniosku podatnika może stanowić środek trwały w firmie prowadzonej przez podatnika i być amortyzowany według zasad podanych powyżej. Wydatki na ubezpieczenie OC/AC/NW tegoż samochodu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności w ustawowo określonych granicach. Jednakże z uwagi na wskazane wyżej różnice występujące między stanowiskiem podatnika a wynikającymi z powołanych przepisów zasadami ustalania wartości początkowej samochodu i dokonywania odpisów amortyzacyjnych organ podatkowy nie mógł uznać stanowiska podatnika za prawidłowe.

W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Podobne interpretacje: